تور لوکس استانبول

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : ماهان
تاریخ شروع : 25 اسفند 1398
تاریخ پایان : 15 فروردین 1398
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
TITANIC BUSINESS
BB 3 شب 5.090.000 5.090.000 5.090.000 3.200.000 بیشتر
SURMELI
BB 3 شب 5.290.000 5.290.000 5.290.000 3.500.000 بیشتر
GREEN PARK MERTER
BB 3 شب 4.400.000 4.400.000 4.400.000 3.200.000 بیشتر
DEDEMAN
BB 3 شب 4.900.000 4.900.000 4.900.000 3.200.000 بیشتر
BIZ CEVAHIR
BB 3 شب 5.300.000 5.300.000 5.300.000 3.200.000 بیشتر
MERCURE BUSPHORUS
BB 3 شب 5.330.000 5.330.000 5.330.000 3.200.000 بیشتر
NAZCITY
BB 4 شب 6.650.000 6.650.000 5.200.000 4.000.000 بیشتر
GRAND CEVAHIR
BB 4 شب 6.390.000 6.390.000 5.290.000 2.890.000 بیشتر
HURRY IN MERTER
BB 3 شب 4.450.000 4.450.000 4.450.000 3.200.000 بیشتر
THE ELYSIUM
BB 3 شب 5.820.000 5.820.000 3.820.000 2.930.000 بیشتر
HILTON BOMONTI
BB 4 شب 6.360.000 6.360.000 5.250.000 2.890.000 بیشتر
MERCURE BOMONTI
BB 3 شب 5.120.000 5.120.000 5.120.000 3.200.000 بیشتر
HILTON BOSPHORUS
BB 4 شب 8.690.000 8.690.000 7.650.000 2.890.000 بیشتر
HOLIDAY INN
BB 4 شب 5.750.000 5.750.000 4.590.000 2.890.000 بیشتر
RADISSON BLU sisli
BB 3 شب 6,857,000 6,857,000 6,857,000 3.200.000 بیشتر
CENTRAL PALACE
BB 4 شب 6.360.000 6.360.000 5.080.000 4.000.000 بیشتر
DIVAN TAKSIM
BB 4 شب 7.540.000 7.540.000 4.990.000 2.930.000 بیشتر
POINT TAKSIM
BB 4 شب 6.590.000 6.590.000 5.390.000 2.890.000 بیشتر
SWISSOTEL
BB 4 شب 8.190.000 8.190.000 6.860.000 2.890.000 بیشتر
CROWN PLAZA
BB 4 شب 6.150.000 6.150.000 4.960.000 2.890.000 بیشتر
CONRAD
BB 4 شب 7.400.000 7.400.000 4.650.000 2.930.000 بیشتر
GRAND HYATT
BB 4 شب 7.130.000 7.130.000 4.860.000 2.930.000 بیشتر
THE MARMARA TAKSIM
BB 4 شب 7.610.000 7.610.000 7.610.000 2.930.000 بیشتر
CVK PARK BOSPHORUS
BB 4 شب 7.610.000 7.610.000 4.990.000 2.930.000 بیشتر
LIONEL
BB 3 شب 4.700.000 4.700.000 4.700.000 3.200.000 بیشتر
KERVANSARAY
BB 4 شب 4.930.000 4.930.000 3.760.000 2.930.000 بیشتر
METROPOLITAN
BB 3 شب 5.070.000 5.070.000 5.070.000 3.200.000 بیشتر
TITANIC CITY
BB 4 شب 6.290.000 6.290.000 5.170.000 2.890.000 بیشتر
GRAND OZTANIK
BB 4 شب 6.070.000 6.070.000 4.890.000 2.890.000 بیشتر
GOLDEN PARK
BB 3 شب 4.900.000 4.900.000 4.900.000 3.200.000 بیشتر
GOLDEN AGE
BB 4 شب 5.680.000 5.680.000 4.650.000 2.890.000 بیشتر
ERESIN TAXIM
BB 4 شب 6.090.000 6.090.000 4.890.000 4.000.000 بیشتر
NIPPON
BB 3 شب 5.300.000 5.300.000 5.300.000 3.200.000 بیشتر
MIDTOWN
BB 3 شب 4.800.000 4.800.000 4.800.000 3.200.000 بیشتر
GREEN PARK TAKSIM
BB 3 شب 5.180.000 5.180.000 5.180.000 3.200.000 بیشتر
AVANTGARDE TAKSIM
BB 4 شب 6.240.000 6.240.000 5.090.000 2.890.000 بیشتر
CRYSTAL
BB 3 شب 4.780.000 4.780.000 4.780.000 3.200.000 بیشتر
KLAS
BB 3 شب 4.550.000 4.550.000 4.550.000 3.200.000 بیشتر
TAKSIM LINE
BB 3 شب 4.550.000 4.550.000 4.550.000 3.200.000 بیشتر
MOSAIC
BB 3 شب 5.100.000 5.100.000 5.100.000 3.200.000 بیشتر
ZURICH
BB 3 شب 5.200.000 5.200.000 5.200.000 3.200.000 بیشتر
CUENTO
BB 3 شب 4.450.000 4.450.000 4.450.000 3.200.000 بیشتر
TAKSIM GONEN
BB 3 شب 5.550.000 5.550.000 5.550.000 3.200.000 بیشتر
WHITE MONARCH
BB 4 شب 4.970.000 4.970.000 3.990.000 2.930.000 بیشتر
PALAZZO DONIZETTI
BB 4 شب 6.320.000 6.320.000 5.060.000 4.000.000 بیشتر
نام هتل KERVANSARAYخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.930.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.930.000
جزئیات بیشتر
نام هتل METROPOLITANخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.070.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.070.000
جزئیات بیشتر
نام هتل TITANIC CITYخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.290.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.290.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND OZTANIKخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.070.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.070.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GOLDEN PARKخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.900.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.900.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GOLDEN AGEخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.680.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.680.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ERESIN TAXIMخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.090.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.090.000
جزئیات بیشتر
نام هتل NIPPONخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.300.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.300.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MIDTOWNخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.800.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.800.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GREEN PARK TAKSIMخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.180.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.180.000
جزئیات بیشتر
نام هتل AVANTGARDE TAKSIMخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.240.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.240.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CRYSTALخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.780.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.780.000
جزئیات بیشتر
نام هتل KLASخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.550.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.550.000
جزئیات بیشتر
نام هتل TAKSIM LINEخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.550.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.550.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MOSAICخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.100.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.100.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ZURICHخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.200.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.200.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CUENTOخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.450.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.450.000
جزئیات بیشتر
نام هتل TAKSIM GONENخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.550.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.550.000
جزئیات بیشتر
نام هتل WHITE MONARCHخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.970.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.970.000
جزئیات بیشتر
نام هتل TITANIC BUSINESSخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.090.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.090.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SURMELIخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.290.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.290.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GREEN PARK MERTERخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.400.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.400.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DEDEMANخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.900.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.900.000
جزئیات بیشتر
نام هتل PALAZZO DONIZETTIخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.320.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.320.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BIZ CEVAHIRخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.300.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.300.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MERCURE BUSPHORUSخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.330.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.330.000
جزئیات بیشتر
نام هتل NAZCITYخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.650.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.650.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND CEVAHIRخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.390.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.390.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HURRY IN MERTERخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.450.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.450.000
جزئیات بیشتر
نام هتل THE ELYSIUMخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.820.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.820.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HILTON BOMONTIخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.360.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.360.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MERCURE BOMONTIخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.120.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.120.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HILTON BOSPHORUSخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8.690.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 8.690.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HOLIDAY INNخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.750.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.750.000
جزئیات بیشتر
نام هتل RADISSON BLU sisliخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,857,000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6,857,000
جزئیات بیشتر
نام هتل CENTRAL PALACEخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.360.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.360.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DIVAN TAKSIMخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.540.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.540.000
جزئیات بیشتر
نام هتل POINT TAKSIMخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.590.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.590.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SWISSOTELخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8.190.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 8.190.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CROWN PLAZAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.150.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.150.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CONRADخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.400.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.400.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND HYATTخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.130.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.130.000
جزئیات بیشتر
نام هتل THE MARMARA TAKSIMخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.610.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.610.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CVK PARK BOSPHORUSخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.610.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.610.000
جزئیات بیشتر
نام هتل LIONELخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.700.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.700.000
جزئیات بیشتر
مدارک مورد نیاز در این سفر
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
توضیحات
تور نوروزی استانبول 4 شب و 5 روز ایرلاین ماهان با خدمات تور صبحانه بلیط رفت و برگشت بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی رایگان لیدر فارسی زبان گشت شهری
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.