تور مشهد هوایی 4روزه

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : زاگرس قشم ایر ماهان
تاریخ شروع : 01 مهر 1399
تاریخ پایان : 30 آذر 1399
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
هتل الماس2 مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 2.083.000 2.083.000 2.083.000 610.000 بیشتر
هتل کوثر ناب مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.986.000 1.986.000 1.986.000 610.000 بیشتر
هتل پارسیس مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.650.000 1.650.000 1.650.000 610.000 بیشتر
هتل پارس مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.527.000 1.527.000 1.527.000 610.000 بیشتر
هتل پردیسان مشهد
BB 3 شب 1.341.000 1.341.000 1.341.000 610.000 بیشتر
هتل هما 2 مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.857.000 1.857.000 1.857.000 610.000 بیشتر
هتل بین المللی قصر مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.760.000 1.760.000 1.760.000 610.000 بیشتر
هتل الماس 2 مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 2.083.000 2.083.000 2.083.000 610.000 بیشتر
هتل مدینه الرضا مشهد
صبحانه و نهار وشام 3 شب و 4 روز 2000.000 2000.000 2000.000 610.000 بیشتر
هتل مجلل درویشی مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 2.248.000 2.248.000 2.248.000 610.000 بیشتر
هتل قصر طلایی مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.880.000 1.880.000 1.880.000 610.000 بیشتر
هتل پارک حیات مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.365.000 1.365.000 1.365.000 610.000 بیشتر
هتل ایران مشهد
صبحانه و نهار وشام 3شب و4روز 1.618.000 1.618.000 1.618.000 610.000 بیشتر
هتل کیانا مشهد
صبحانه و نهار وشام 3 شب و 4 روز 1.102.000 1.102.000 1.102.000 610.000 بیشتر
هتل سی نور مشهد
صبحانه و نهار وشام 3 شب و 4 روز 1.600.000 1.600.000 1.600.000 610.000 بیشتر
هتل اترک مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.923.000 1.923.000 1.923.000 610.000 بیشتر
هتل مشهد
صبحانه و نهار وشام 3 شب و 4 روز 2.083.000 2.083.000 2.083.000 610.000 بیشتر
هتل جواد مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.857.000 1.857.000 1.857.000 610.000 بیشتر
هتل الغدیر مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.086.000 1.086.000 1.086.000 610.000 بیشتر
هتل آبان مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.435.000 1.435.000 1.435.000 610.000 بیشتر
هتل ارم مشهد
صبحانه 3شب و 4روز 1.580.000 1.580.000 1.580.000 610.000 بیشتر
هتل زیتون مشهد
صبحانه 3شب و 4روز 1.430.000 1.430.000 1.430.000 610.000 بیشتر
هتل بهزاد مشهد
صبحانه و ناهار و شام 3 شب و 4 روز 1.281.000 1.281.000 1.281.000 610.000 بیشتر
هتل هلیا مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.018.000 1.018.000 1.018.000 610.000 بیشتر
هتل عماد مشهد
صبحانه و ناهار و شام 3 شب و 4 روز 1.340.000 1.340.000 1.340.000 610.000 بیشتر
هتل اطلس مشهد
صبحانه و نهار وشام 3 شب و 4 روز 1.625.000 1.625.000 1.625.000 610.000 بیشتر
هتل حیات شرق مشهد
صبحانه و نهار وشام 3 شب و 4 روز 1.580.000 1.580.000 1.580.000 610.000 بیشتر
هتل بسطامی مشهد
صبحانه و ناهار و شام 3 شب و 4 روز 921.000 921.000 921.000 610.000 بیشتر
هتل الوند مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.161.000 1.161.000 1.161.000 610.000 بیشتر
هتل مرمر مشهد
صبحانه و ناهار و شام 3 شب و 4 روز 1.152.000 1.152.000 1.152.000 610.000 بیشتر
هتل جواهری مشهد
صبحانه و ناهار و شام 3 شب و 4 روز 1.626.000 1.626.000 1.626.000 610.000 بیشتر
هتل نیما مشهد
صبحانه و ناهار و شام 3 شب و 4 روز 1.340.000 1.340.000 1.340.000 610.000 بیشتر
نام هتل هتل ایران مشهدخدمت صبحانه و نهار وشام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.618.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.618.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل ارم مشهدخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.580.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.580.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل زیتون مشهدخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.430.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.430.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل بسطامی مشهدخدمت صبحانه و ناهار و شام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 921.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 921.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل بهزاد مشهدخدمت صبحانه و ناهار و شام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.281.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.281.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل الوند مشهدخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.161.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.161.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل مرمر مشهدخدمت صبحانه و ناهار و شام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.152.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.152.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل جواهری مشهدخدمت صبحانه و ناهار و شام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.626.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.626.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل نیما مشهدخدمت صبحانه و ناهار و شام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.340.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.340.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل هلیا مشهدخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.018.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.018.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل عماد مشهدخدمت صبحانه و ناهار و شام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.340.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.340.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل کیانا مشهدخدمت صبحانه و نهار وشام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.102.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.102.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل اطلس مشهدخدمت صبحانه و نهار وشام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.625.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.625.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل سی نور مشهدخدمت صبحانه و نهار وشام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.600.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.600.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل اترک مشهدخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.923.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.923.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل حیات شرق مشهدخدمت صبحانه و نهار وشام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.580.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.580.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل الماس2 مشهدخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.083.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.083.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل مشهدخدمت صبحانه و نهار وشام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.083.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.083.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل جواد مشهدخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.857.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.857.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل الغدیر مشهدخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.086.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.086.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل آبان مشهدخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.435.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.435.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل کوثر ناب مشهدخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.986.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.986.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل پارسیس مشهدخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.650.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.650.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل پارس مشهدخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.527.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.527.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل پردیسان مشهدخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.341.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.341.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل هما 2 مشهدخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.857.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.857.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل بین المللی قصر مشهدخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.760.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.760.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل الماس 2 مشهدخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.083.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.083.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل مدینه الرضا مشهدخدمت صبحانه و نهار وشام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2000.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2000.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل مجلل درویشی مشهدخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.248.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.248.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل قصر طلایی مشهدخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.880.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.880.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل پارک حیات مشهدخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.365.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.365.000
جزئیات بیشتر
مدارک مورد نیاز در این سفر
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
توضیحات
صبحانه+نهار+شام
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.