تور مشهد هوایی 4روزه

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : زاگرس قشم ایر ماهان
تاریخ شروع : 1دی 1398
تاریخ پایان : 30 بهمن 1398
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
هتل کوثر ناب مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 990.000 990.000 990.000 400.000 بیشتر
هتل پارسیس مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.150.000 1.150.000 1.150.000 410.000 بیشتر
هتل پارس مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 940.000 940.000 940.000 400.000 بیشتر
هتل پردیسان مشهد
BB 3 شب 860.000 860.000 860.000 400.000 بیشتر
هتل هما 2 مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.020.000 1.020.000 1.020.000 400.000 بیشتر
هتل بین المللی قصر مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.160.000 1.160.000 1.160.000 400.000 بیشتر
هتل الماس 2 مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.170.000 1.170.000 1.170.000 400.000 بیشتر
هتل مدینه الرضا مشهد
صبحانه و نهار وشام 3 شب و 4 روز 1.190.000 1.190.000 1.190.000 400.000 بیشتر
هتل مجلل درویشی مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.560.000 1.560.000 1.560.000 400.000 بیشتر
هتل قصر طلایی مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.230.000 1.230.000 1.230.000 400.000 بیشتر
هتل پارک حیات مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 910.000 910.000 910.000 400.000 بیشتر
هتل ایران مشهد
صبحانه و نهار وشام 3شب و4روز 940.000 940.000 940.000 400.000 بیشتر
هتل عماد مشهد
صبحانه و ناهار و شام 3 شب و 4 روز 810.000 810.000 810.000 400.000 بیشتر
هتل کیانا مشهد
صبحانه و نهار وشام 3 شب و 4 روز 900.000 900.000 900.000 400.000 بیشتر
هتل اطلس مشهد
صبحانه و نهار وشام 3 شب و 4 روز 1.030.000 1.030.000 1.030.000 400.000 بیشتر
هتل سی نور مشهد
صبحانه و نهار وشام 3 شب و 4 روز 1.030.000 1.030.000 1.30.000 400.000 بیشتر
هتل اترک مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 990.000 990.000 990.000 400.000 بیشتر
هتل الماس2 مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.170.000 1.170.000 1.170.000 400.000 بیشتر
هتل مشهد
صبحانه و نهار وشام 3 شب و 4 روز 1.200.000 1.200.000 1.200.000 400.000 بیشتر
هتل جواد مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.220.000 1.220.000 1.220.000 400.000 بیشتر
هتل الغدیر مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.150.000 1.150.000 1.150.000 400.000 بیشتر
هتل آبان مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.000.000 1.000.000 1.000.000 400.000 بیشتر
هتل ارم مشهد
صبحانه 3شب و 4روز 650.000 650.000 650.000 400.000 بیشتر
هتل زیتون مشهد
صبحانه 3شب و 4روز 650.000 560.000 650.000 400.000 بیشتر
هتل بسطامی مشهد
صبحانه و ناهار و شام 3 شب و 4 روز 690.000 690.000 690.000 400.000 بیشتر
هتل بهزاد مشهد
صبحانه و ناهار و شام 3 شب و 4 روز 710.000 710.000 710.000 400.000 بیشتر
هتل الوند مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 650.000 650.000 650.000 400.000 بیشتر
هتل مرمر مشهد
صبحانه و ناهار و شام 3 شب و 4 روز 720.000 720.000 720.000 400.000 بیشتر
هتل جواهری مشهد
صبحانه و ناهار و شام 3 شب و 4 روز 740.000 740.000 740.000 400.000 بیشتر
هتل نیما مشهد
صبحانه و ناهار و شام 3 شب و 4 روز 740.000 740.000 740.000 400.000 بیشتر
هتل هلیا مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 700.000 700.000 700.000 400.000 بیشتر
هتل حیات شرق مشهد
صبحانه و نهار وشام 3 شب و 4 روز 760.000 760.000 760.000 400.000 بیشتر
نام هتل هتل ایران مشهد



خدمت صبحانه و نهار وشام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 940.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 940.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل ارم مشهد



خدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 650.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 650.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل زیتون مشهد



خدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 650.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 560.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل بسطامی مشهد



خدمت صبحانه و ناهار و شام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 690.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 690.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل بهزاد مشهد



خدمت صبحانه و ناهار و شام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 710.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 710.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل الوند مشهد



خدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 650.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 650.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل مرمر مشهد



خدمت صبحانه و ناهار و شام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 720.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 720.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل جواهری مشهد



خدمت صبحانه و ناهار و شام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 740.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 740.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل نیما مشهد



خدمت صبحانه و ناهار و شام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 740.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 740.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل هلیا مشهد



خدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 700.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 700.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل عماد مشهد



خدمت صبحانه و ناهار و شام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 810.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 810.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل کیانا مشهد



خدمت صبحانه و نهار وشام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 900.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 900.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل اطلس مشهد



خدمت صبحانه و نهار وشام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.030.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.030.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل سی نور مشهد



خدمت صبحانه و نهار وشام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.030.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.030.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل اترک مشهد



خدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 990.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 990.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل حیات شرق مشهد



خدمت صبحانه و نهار وشام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 760.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 760.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل الماس2 مشهد



خدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.170.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.170.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل مشهد



خدمت صبحانه و نهار وشام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.200.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.200.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل جواد مشهد



خدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.220.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.220.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل الغدیر مشهد



خدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.150.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.150.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل آبان مشهد



خدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.000.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.000.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل کوثر ناب مشهد



خدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 990.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 990.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل پارسیس مشهد



خدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.150.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.150.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل پارس مشهد



خدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 940.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 940.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل پردیسان مشهد



خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 860.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 860.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل هما 2 مشهد



خدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.020.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.020.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل بین المللی قصر مشهد



خدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.160.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.160.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل الماس 2 مشهد



خدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.170.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.170.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل مدینه الرضا مشهد



خدمت صبحانه و نهار وشام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.190.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.190.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل مجلل درویشی مشهد



خدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.560.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.560.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل قصر طلایی مشهد



خدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.230.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.230.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل پارک حیات مشهد



خدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 910.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 910.000
جزئیات بیشتر
مدارک مورد نیاز در این سفر
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
توضیحات
صبحانه+نهار+شام
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.