تور مشهد زمینی

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : قطار
تاریخ شروع : 01 تیر 1398
تاریخ پایان : 31 شهریور 1398
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
هتل مجلل درویشی
صبحانه 3 شب 1.185.000 1.185.000 1.185.000 170.000 بیشتر
هتل هلیا مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 500.000 500.000 500.000 170.000 بیشتر
هتل عماد مشهد
صبحانه و ناهار و شام 3 شب و 4 روز 1.014.000 1.014.000 1.014.000 170.000 بیشتر
هتل کیانا مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.102.000 1.102.000 1.102.000 170.000 بیشتر
هتل اطلس مشهد
صبحانه و ناهار و شام 3 شب و 4 روز 995.000 995.000 995.000 170.000 بیشتر
هتل سی نور مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 690.000 690.000 690.000 170.000 بیشتر
هتل اترک مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 770.000 770.000 770.000 170.000 بیشتر
هتل الماس مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.255.000 1.255.000 1.255.000 170.000 بیشتر
هتل مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.255.000 1.255.000 1.255.000 170.000 بیشتر
هتل جواد مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.250.000 1.250.000 1.250.000 170.000 بیشتر
هتل ایران مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.330.000 1.330.000 1.330.000 170.000 بیشتر
هتل ارم مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 405.000 405.000 405.000 170.000 بیشتر
هتل زیتون مشهد
صبحانه و ناهار و شام 3 شب و 4 روز 400.000 400.000 400.000 170.000 بیشتر
هتل بهزاد مشهد
صبحانه و ناهار و شام 3 شب و 4 روز 625.000 625.000 625.000 170.000 بیشتر
هتل بسطامی مشهد
صبحانه و ناهار و شام 3 شب و 4 روز 613.000 613.000 613.000 170.000 بیشتر
هتل الوند مشهد
صبحانه 3 شب و 4 روز 613.000 613.000 613.000 170.000 بیشتر
هتل مرمر مشهد
صبحانه و ناهار و شام 3 شب و 4 روز 650.000 650.000 650.000 170.000 بیشتر
هتل جواهری مشهد
صبحانه و ناهار و شام 3 شب و 4 روز 820.000 820.000 820.000 170.000 بیشتر
هتل پارسه مشهد
صبحانه و ناهار و شام 3 شب و 4 روز 610.000 610.000 610.000 170.000 بیشتر
هتل سراج مشهد
صبحانه و ناهار و شام 3 شب و 4 روز 780.000 780.000 780.000 170.000 بیشتر
هتل نیما مشهد
صبحانه و ناهار و شام 3 شب و 4 روز 740.000 740.000 740.000 170.000 بیشتر
هتل هرند مشهد
صبحانه و ناهار و شام 3 شب و 4 روز 550.000 550.000 550.000 170.000 بیشتر
هتل هاترا مشهد
صبحانه و ناهار و شام 3 شب و 4 روز 590.000 590.000 590.000 170.000 بیشتر
هتل منجی مشهد
صبحانه و ناهار و شام 3 شب و 4 روز 180.000 180.000 180.000 170.000 بیشتر
هتل خیام مشهد
صبحانه، نهار و شام 3 شب 620.000 620.000 620.000 170.000 بیشتر
هتل یاقوت مشهد
صبحانه ناهار شام - سرویس رفت و برگشت به حرم 3 شب 520.000 520.000 520.000 170.000 بیشتر
هتل سفیران مشهد
صبحانه، نهار و شام 3 شب 410.000 410.000 410.000 170.000 بیشتر
هتل هرند
صبحانه و نهار وشام 3شب و 4روز 545.000 545.000 545.000 170.000 بیشتر
نام هتل هتل ارم مشهدخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 405.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 405.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل زیتون مشهدخدمت صبحانه و ناهار و شام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 400.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 400.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل بهزاد مشهدخدمت صبحانه و ناهار و شام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 625.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 625.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل بسطامی مشهدخدمت صبحانه و ناهار و شام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 613.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 613.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل الوند مشهدخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 613.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 613.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل مرمر مشهدخدمت صبحانه و ناهار و شام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 650.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 650.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل جواهری مشهدخدمت صبحانه و ناهار و شام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 820.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 820.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل پارسه مشهدخدمت صبحانه و ناهار و شام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 610.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 610.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل سراج مشهدخدمت صبحانه و ناهار و شام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 780.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 780.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل نیما مشهدخدمت صبحانه و ناهار و شام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 740.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 740.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل هرند مشهدخدمت صبحانه و ناهار و شام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 550.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 550.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل هاترا مشهدخدمت صبحانه و ناهار و شام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 590.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 590.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل منجی مشهدخدمت صبحانه و ناهار و شام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 180.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 180.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل هلیا مشهدخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 500.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 500.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل عماد مشهدخدمت صبحانه و ناهار و شام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.014.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.014.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل کیانا مشهدخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.102.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.102.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل اطلس مشهدخدمت صبحانه و ناهار و شام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 995.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 995.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل سی نور مشهدخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 690.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 690.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل اترک مشهدخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 770.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 770.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل الماس مشهدخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.255.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.255.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل مشهدخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.255.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.255.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل جواد مشهدخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.250.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.250.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل ایران مشهدخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.330.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.330.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل خیام مشهدخدمت صبحانه، نهار و شام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 620.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 620.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل یاقوت مشهدخدمت صبحانه ناهار شام - سرویس رفت و برگشت به حرم
قیمت 2 تخته (هرنفر) 520.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 520.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل سفیران مشهدخدمت صبحانه، نهار و شام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 410.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 410.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل مجلل درویشیخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.185.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.185.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل هرندخدمت صبحانه و نهار وشام
قیمت 2 تخته (هرنفر) 545.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 545.000
جزئیات بیشتر
مدارک مورد نیاز در این سفر
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
توضیحات
بلیط رفت و برگشت با قطار به همراه هتل انتخابی با صبحانه و نهار و شام طبق خدمات هتل
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.