تور دبی قشم ایر و ایرعربیا

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : قشم ایر
تاریخ شروع : 19 خرداد 1397
تاریخ پایان : 30 شهریور 1397
تهران تاریخ شروع : 19 خرداد 1397
دبی تاریخ پایان : 30 شهریور 1397
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
Jood Palace
صبحانه 3شب 2.040.000 2.000.000 1.740.000 700.000 بیشتر
CROWN PLAZA
صبحانه 3شب 1.880.000 1.760.000 1.800.000 700.000 بیشتر
Al Ghurair
صبحانه 3شب 2.890.000 2.580.000 2.100.000 700.000 بیشتر
rixos the palm
صبحانه 3شب 2.700.000 2.340.000 2.700.000 700.000 بیشتر
Fraser
صبحانه 3 شب و 4 روز 2.120.000 2.020.000 1.820.000 750.000 بیشتر
Habtoor Grand
صبحانه 3 شب و 4 روز 4.120.000 4.020.000 3.620.000 750.000 بیشتر
Dusit Thani
صبحانه 3 شب و 4 روز 2.690.000 2.520.000 2.420.000 750.000 بیشتر
Grand Hyatt
صبحانه 3 شب و 4 روز 2.810.000 2.720.000 2.620.000 750.000 بیشتر
Damac Maison
صبحانه 3 شب و 4 روز 2.690.000 2.250.000 2.250.000 750.000 بیشتر
Pullman City Centre
صبحانه 3 شب و 4 روز 2.580.000 2.350.000 2.250.000 750.000 بیشتر
Carlton Palace
صبحانه 3 شب و 4 روز 2.080.000 2.080.000 2.080.000 750.000 بیشتر
moscow
صبحانه 3شب 1.935.000 1.935.000 1.275.000 700.000 بیشتر
al jawahara garden
صبحانه و نهار 3شب 1.480.000 1.480.000 1.300.000 700.000 بیشتر
emirates grand
صبحانه 3شب 2.080.000 2.080.000 1.600.000 700.000 بیشتر
gloria
صبحانه 3شب 1.875.000 1.875.000 1.575.000 700.000 بیشتر
BlueBay Black Stone
صبحانه 3شب و 4روز 1.690.000 1.690.000 1.135.000 880.000 بیشتر
Abjar Grand
صبحانه 3شب و 4روز 1.720.000 1.640.000 1.140.000 880.000 بیشتر
Samaya
صبحانه 3شب و 4روز 1.880.000 1.760.000 1.160.000 880.000 بیشتر
City Seasons Towers
صبحانه 3شب و 4روز 1.980.000 1.650.000 1.180.000 880.000 بیشتر
Fortune Grand
صبحانه 3شب و 4روز 1.970.000 1.920.000 1.180.000 880.000 بیشتر
Capitol
صبحانه 3 شب و 4 روز 2.090.000 1.860.000 1.860.000 750.000 بیشتر
Radisson Blu
صبحانه 3 شب و 4 روز 2.130.000 1.960.000 1.860.000 750.000 بیشتر
Landmark
صبحانه 3 شب و 4 روز 2.080.000 1.960.000 1.860.000 750.000 بیشتر
Rose Rayhaan
صبحانه 3 شب و 4 روز 2.490.000 2.260.000 2.160.000 750.000 بیشتر
Ramada Deira
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.890.000 1.760.000 1.660.000 750.000 بیشتر
Lotus Downtown
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.840.000 1.860.000 1.660.000 750.000 بیشتر
AVENUE
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.840.000 1.860.000 1.660.000 750.000 بیشتر
Avari
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.790.000 1.700.000 1.660.000 750.000 بیشتر
Dorus Hotel
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.790.000 1.700.000 1.660.000 750.000 بیشتر
Emirates Grand Apr
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.790.000 1.700.000 1.660.000 750.000 بیشتر
MARCO POLO
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.820.000 1.790.000 1.760.000 750.000 بیشتر
Monaco
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.760.000 1.760.000 1.760.000 750.000 بیشتر
Star Metro
صبحانه 3 شب و 4 روز 1.720.000 1.720.000 1.720.000 750.000 بیشتر
dubai palm
صبحانه و نهار 3شب 1.350.000 -1.350.000 880.000 1.110.000 بیشتر
nihal
صبحانه و نهار 3شب 1.390.000 1.350.000 880.000 1.450.000 بیشتر
orchid
صبحانه و نهار 3شب 1.420.000 1.400.000 1.155.000 700.000 بیشتر
Delmon
صبحانه و نهار 3شب 1.470.000 1.470.000 1.290.000 700.000 بیشتر
Dream Palace
صبحانه 3شب و 4روز 1.490.000 1.360.000 1.070.000 880.000 بیشتر
Sadaf
صبحانه 3شب و 4روز 1.350.000 1.340.000 1.100.000 880.000 بیشتر
Fortune Pearl
صبحانه 3شب و 4روز 1.340.000 1.340.000 1.100.000 880.000 بیشتر
Mayfair
صبحانه 3شب و 4روز 1.405.000 1.405.000 1.115.000 880.000 بیشتر
Orchid Hotel
صبحانه 3شب و 4روز 1.390.000 1.390.000 1.130.000 880.000 بیشتر
Sun & Sands
صبحانه 3شب و 4روز 1.475.000 1.475.000 1.145.000 880.000 بیشتر
royal garden
صبحانه و نهار 3شب 1.390.000 1.280.000 880.000 1.080.000 بیشتر
Time Square
صبحانه 3شب و 4روز 1.110.000 1.110.000 1.010.000 880.000 بیشتر
نام هتل royal gardenخدمت صبحانه و نهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.390.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.280.000
جزئیات بیشتر
نام هتل dubai palmخدمت صبحانه و نهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.350.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) -1.350.000
جزئیات بیشتر
نام هتل nihalخدمت صبحانه و نهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.390.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.350.000
جزئیات بیشتر
نام هتل orchidخدمت صبحانه و نهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.420.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.400.000
جزئیات بیشتر
نام هتل moscowخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.935.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.935.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Delmonخدمت صبحانه و نهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.470.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.470.000
جزئیات بیشتر
نام هتل al jawahara gardenخدمت صبحانه و نهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.480.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.480.000
جزئیات بیشتر
نام هتل emirates grandخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.080.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.080.000
جزئیات بیشتر
نام هتل gloriaخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.875.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.875.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Jood Palaceخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.040.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.000.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CROWN PLAZAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.880.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.760.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Al Ghurairخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.890.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.580.000
جزئیات بیشتر
نام هتل rixos the palmخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.700.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.340.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Time Squareخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.110.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.110.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Dream Palaceخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.490.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.360.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Sadafخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.350.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.340.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Fortune Pearlخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.340.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.340.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Mayfairخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.405.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.405.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BlueBay Black Stoneخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.690.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.690.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Orchid Hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.390.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.390.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Abjar Grandخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.720.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.640.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Sun & Sandsخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.475.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.475.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Samayaخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.880.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.760.000
جزئیات بیشتر
نام هتل City Seasons Towersخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.980.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.650.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Fortune Grandخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.970.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.920.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Capitolخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.090.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.860.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Radisson Bluخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.130.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.960.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Landmarkخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.080.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.960.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Rose Rayhaanخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.490.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.260.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Ramada Deiraخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.890.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.760.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Lotus Downtownخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.840.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.860.000
جزئیات بیشتر
نام هتل AVENUEخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.840.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.860.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Avariخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.790.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.700.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Dorus Hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.790.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.700.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Emirates Grand Aprخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.790.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.700.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MARCO POLOخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.820.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.790.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Monacoخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.760.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.760.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Star Metroخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.720.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.720.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Fraserخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.120.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.020.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Habtoor Grandخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.120.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.020.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Dusit Thaniخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.690.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.520.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Grand Hyattخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.810.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.720.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Damac Maisonخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.690.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.250.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Pullman City Centreخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.580.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.350.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Carlton Palaceخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.080.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.080.000
جزئیات بیشتر
مدارک
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم حبیبی 1
خانم حبیبی
آقای موسوی
توضیحات
تور دبی با پرواز هواپیمایی قشم ایر به ترمینال 2 فرودگاه دبی و پرواز هواپیمایی ایرعربیا به مقصد فرودگاه شارجه خدمات تور شامل اقامت در هتل بلیط رفت و برگشت هواپیمایی قشم ایر ترانسفر رفت و برگشت ویزای عادی دبی راهنمای فارسی زبان بیمه مسافرتی
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.