تور دبی هواپیمایی ماهان

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : ایران ایر / ماهان
تاریخ شروع : 01 بهمن 1398
تاریخ پایان : 30 بهمن 1398
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
SHERSITON DUBAI CREEK
صبحانه 3شب 5.604.000 5.604.000 4.117.000 2.521.000 بیشتر
JUMEIRAH CREEKSIDE
صبحانه 3شب 6.950.000 6.950.000 6.950.000 2.100.000 بیشتر
JUMEIRAH EMIRATES TOWERS
صبحانه 3شب 9.250.000 9.250.000 9.250.000 2.100.000 بیشتر
MILLENNIUM PLAZA
صبحانه 3 شب 6.020.000 6.020.000 6.020.000 2.100.000 بیشتر
HYATT REGENCY
صبحانه 3 شب 5.920.000 5.920.000 5.920.000 2.100.000 بیشتر
MOVENPICK DUBAI
صبحانه 3 شب 7.720.000 7.720.000 7.720.000 2.100.000 بیشتر
ASIANA
صبحانه 3 شب 5.760.000 5.760.000 5.760.000 2.100.000 بیشتر
Crowne Plaza
صبحانه 3 شب 5.641.000 5.641.000 2.521.000 2.521.000 بیشتر
Al Bustan Rotana
صبحانه 3 شب 4.330.000 4.330.000 4.330.000 2.100.000 بیشتر
Habtoor Grand Resort
صبحانه 3 شب 8.200.000 8.200.000 8.200.000 2.100.000 بیشتر
Sheraton Jumeirah Beach Resort
صبحانه 3 شب 5.475.000 5.475.000 5.475.000 2.100.000 بیشتر
AVENUE
صبحانه 3شب 4.210.000 4.210.000 4.210.000 2.100.000 بیشتر
GLORIA
صبحانه 3شب 5.080.000 5.080.000 5.080.000 2.100.000 بیشتر
CITY SEASONS
صبحانه 3شب 4.552.000 4.552.000 3.416.000 2.521.000 بیشتر
EMIRAT GRAND
صبحانه 3شب 4.335.000 4.335.000 با HSP تماس بگیرید 2.521.000 بیشتر
DREAM PALACE
صبحانه 3 شب 4.395.000 4.395.000 4.395.000 2.100.000 بیشتر
ROSE RAYHAAN
صبحانه 3 شب 5.954.000 5.954.000 با HSP تماس بگیرید 2.521.000 بیشتر
BlueBay Black Stone
صبحانه 3 شب 4.660.000 4.660.000 4.660.000 2.100.000 بیشتر
Abjar Grand
صبحانه 3 شب 4.870.000 4.870.000 4.870.000 2.100.000 بیشتر
Fortune Grand
صبحانه و ناهار 3 شب 6.440.000 6.440.000 6.440.000 2.100.000 بیشتر
Grand Central
صبحانه 3 شب 4.313.000 4.313.000 3.819.000 2.521.000 بیشتر
City Seasons Towers
صبحانه 3 شب 4.552.000 4.552.000 3.416.000 2.521.000 بیشتر
NIHAL
صبحانه 3شب 4.134.000 4.134.000 3.416.000 2.521.000 بیشتر
ORCHID
صبحانه 3شب 4.134.000 4.134.000 3.416.000 2.521.000 بیشتر
CITY STAR APARTMENT DUBAI
صبحانه 3شب 4.156.000 4.156.000 3.662.000 2.521.000 بیشتر
SUN AND SAND
صبحانه 3شب 4.650.000 4.650.000 4.650.000 2.100.000 بیشتر
Claridge
صبحانه و ناهار 3 شب 4.510.000 4.510.000 4.510.000 2.100.000 بیشتر
DUBAI PALM
صبحانه و نهار 3شب 4.070.000 4.070.000 4.070.000 2.100.000 بیشتر
FORTUNE PEARL
صبحانه و ناهار 3 شب 4.880.000 4.880.000 4.880.000 2.100.000 بیشتر
نام هتل DUBAI PALMخدمت صبحانه و نهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.070.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.070.000
جزئیات بیشتر
نام هتل NIHALخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.134.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.134.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ORCHIDخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.134.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.134.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CITY STAR APARTMENT DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.156.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.156.000
جزئیات بیشتر
نام هتل AVENUEخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.210.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.210.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GLORIAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.080.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.080.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CITY SEASONSخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.552.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.552.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SHERSITON DUBAI CREEKخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.604.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.604.000
جزئیات بیشتر
نام هتل EMIRAT GRANDخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.335.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.335.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SUN AND SANDخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.650.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.650.000
جزئیات بیشتر
نام هتل JUMEIRAH CREEKSIDEخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.950.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.950.000
جزئیات بیشتر
نام هتل JUMEIRAH EMIRATES TOWERSخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9.250.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 9.250.000
جزئیات بیشتر
نام هتل FORTUNE PEARLخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.880.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.880.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DREAM PALACEخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.395.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.395.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ROSE RAYHAANخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.954.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.954.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MILLENNIUM PLAZAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.020.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.020.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HYATT REGENCYخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.920.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.920.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MOVENPICK DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.720.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.720.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ASIANAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.760.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.760.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Crowne Plazaخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.641.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.641.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Al Bustan Rotanaخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.330.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.330.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Habtoor Grand Resortخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8.200.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 8.200.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Sheraton Jumeirah Beach Resortخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.475.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.475.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BlueBay Black Stoneخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.660.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.660.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Abjar Grandخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.870.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.870.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Fortune Grandخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.440.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.440.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Grand Centralخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.313.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.313.000
جزئیات بیشتر
نام هتل City Seasons Towersخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.552.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.552.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Claridgeخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.510.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.510.000
جزئیات بیشتر
مدارک مورد نیاز در این سفر
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
توضیحات
توردبی با پرواز هواپیمایی ماهان و ایران ایرخدمات توردبی شامل اقامت در هتل به همراه پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایر ماهان ، بیمه مسافرتی ، راهنمای فارسی زبان ، ویزای عادی دبی دبی با داشتن مکان های دیدنی مانند برج الخلیفه پارک آبی آب نمای دبی که بزرگترین آبنمای موزیکال جهان را داراست امکانات تفریحی مانند باشگاه گلف سافاری اسکی روی یخ بازی در ساحل الممراز دیدن از ساحل طلایی رنگ جمیرا بازی با بادبادک در ساحل کایت توانسته است مرکزی برای گردشگری در جهان شود ( می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر توردبی به قسمت جاذبه های گردشگری موجود در سایت دیدن فرمایید)
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.