تور باکو آذربایجان ایران ایر

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : ایران ایر
تاریخ شروع : 01 تیر 1398
تاریخ پایان : 31 شهریور 1398
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
RAMADA HOTEL BAKU
BB 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید ندارد تماس بگیرید بیشتر
SPRING
BB 3 شب 4.095.000 4.095.000 ندارد 2.395.000 بیشتر
PULLMAN
با HSP تماس بگیرید 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
HYATT REGENCY
BB 3 شب 5.345.000 5.345.000 ندارد 2.395.000 بیشتر
BOULEVARD
با HSP تماس بگیرید 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
BILGAH BEACH
BB 3 شب 6.295.000 6.295.000 ندارد 2.395.000 بیشتر
HILTON HOTEL BAKU
BB 3 شب 6.895.000 6.895.000 ندارد 2.395.000 بیشتر
JW MARRIOT
با HSP تماس بگیرید 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
FOUR SEASONS
با HSP تماس بگیرید 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
ADMIRAL HOTEL BAKU
BB 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید ندارد تماس بگیرید بیشتر
DIVAN EXPRESS HOTEL BAKU
BB 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید ندارد تماس بگیرید بیشتر
MODERN HOTEL BAKU
BB 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید ندارد تماس بگیرید بیشتر
RIVIERN HOTEL BAKU
BB 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید ندارد تماس بگیرید بیشتر
QAFQAZ CITY HOTEL BAKU
bb 3 شب 3.995.000 3.995.000 ندارد 2.395.000 بیشتر
ASTORIA HOTEL HOTEL BAKU
BB 3 شب 68.900.000 109.900.000 NON 22.950.000 بیشتر
ATROPAT HOTEL BAKU
BB 3 شب 3.945.000 3.945.000 ندارد 2.395.000 بیشتر
ROYAL
BB 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید ندارد تماس بگیرید بیشتر
AMARA
BB 3 شب 3.595.000 3.595.000 ندارد 2.395.000 بیشتر
AZALEA
BB 3 شب 3.395.000 3.395.000 ندارد 2.395.000 بیشتر
AVENUE
با HSP تماس بگیرید 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
LAKE PALACE
با HSP تماس بگیرید 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
GM CITY HOTEL
با HSP تماس بگیرید 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
ATLAS
با HSP تماس بگیرید 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
EXCELSIOR
با HSP تماس بگیرید 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
DIPLOMAT HOTEL BAKU
BB 3 شب 3.645.000 3.645.000 ندارد 2.395.000 بیشتر
QAFQAZ HOTEL BAKU
BB 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
نام هتل DIPLOMAT HOTEL BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.645.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.645.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ADMIRAL HOTEL BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل DIVAN EXPRESS HOTEL BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل MODERN HOTEL BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل RIVIERN HOTEL BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل QAFQAZ HOTEL BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل QAFQAZ CITY HOTEL BAKUخدمت bb
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.995.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.995.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ASTORIA HOTEL HOTEL BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 68.900.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 109.900.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ATROPAT HOTEL BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.945.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.945.000
جزئیات بیشتر
نام هتل RAMADA HOTEL BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل ROYALخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل AMARAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.595.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.595.000
جزئیات بیشتر
نام هتل AZALEAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.395.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.395.000
جزئیات بیشتر
نام هتل AVENUEخدمت با HSP تماس بگیرید
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل LAKE PALACEخدمت با HSP تماس بگیرید
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل GM CITY HOTELخدمت با HSP تماس بگیرید
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل ATLASخدمت با HSP تماس بگیرید
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل SPRINGخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.095.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.095.000
جزئیات بیشتر
نام هتل PULLMANخدمت با HSP تماس بگیرید
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل EXCELSIORخدمت با HSP تماس بگیرید
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل HYATT REGENCYخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.345.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.345.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BOULEVARDخدمت با HSP تماس بگیرید
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل BILGAH BEACHخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.295.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.295.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HILTON HOTEL BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.895.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.895.000
جزئیات بیشتر
نام هتل JW MARRIOTخدمت با HSP تماس بگیرید
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل FOUR SEASONSخدمت با HSP تماس بگیرید
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
مدارک مورد نیاز در این سفر
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
توضیحات
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان ، اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.