تور باکو آذربایجان ایران ایر

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : ایران ایر
تاریخ شروع : 10 آبان 1397
تاریخ پایان : 30 اسفند 1397
تهران تاریخ شروع : 10 آبان 1397
باکو تاریخ پایان : 30 اسفند 1397
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
RAMADA HOTEL BAKU
BB 3 شب 3820000 3820000 3820000 1700000 بیشتر
SPRING
BB 3 شب 4.145.000 4.145.000 4.145.000 2.250.000 بیشتر
PULLMAN
BB 3 شب 5.595.000 5.595.000 5.595.000 2.100.000 بیشتر
HYATT REGENCY
BB 3 شب 5.295.000 5.295.000 5.295.000 2.100.000 بیشتر
BOULEVARD
BB 3 شب 5.195.000` 5.195.000 5.195.000 2.100.000 بیشتر
BILGAH BEACH
BB 3 شب 5.495.000 5.495.000 5.495.000 2.295.000 بیشتر
FAIRMONT
BB 3 شب 6.895.000 6.895.000 6.895.000 2.100.000 بیشتر
HILTON HOTEL BAKU
BB 3 شب 7.195.000 7.195.000 7.195.000 2.500.000 بیشتر
JW MARRIOT
BB 3 شب 6.195.000 6.195.000 6.195.000 2.295.000 بیشتر
FOUR SEASONS
BB 3 شب 7.495.000 7.495.000 7.495.000 2.295.000 بیشتر
ADMIRAL HOTEL BAKU
BB 3 شب 1995000 2745000 1845000 1495000 بیشتر
DIVAN EXPRESS HOTEL BAKU
BB 3 شب 3.890.000 3.890.000 3.890.000 2.295.000 بیشتر
MODERN HOTEL BAKU
BB 3 شب 2095000 2895000 1945000 1545000 بیشتر
RIVIERN HOTEL BAKU
BB 3 شب 3.550.000 3.550.000 3.550.000 2.295.000 بیشتر
QAFQAZ CITY HOTEL BAKU
BB 3 شب 4.795.000 4.795.000 4.795.000 2.100.000 بیشتر
ASTORIA HOTEL HOTEL BAKU
BB 3 شب 3.480.000 3.480.000 3.480.000 2.295.000 بیشتر
ATROPAT HOTEL BAKU
BB 3 شب 3.195.000 3.195.000 3.195.000 1.800.000 بیشتر
ROYAL
BB 3 شب 3.445.000 3.445.000 3.445.000 2.995.000 بیشتر
AMARA
BB 3 شب 3.495.000 3.495.000 3.495.000 2.295.000 بیشتر
AZALEA
BB 3 شب 3.545.000 3.545.000 3.545.000 2.295.000 بیشتر
AVENUE
BB 3 شب 3.245.000 3.245.000 3.245.000 1.800.000 بیشتر
LAKE PALACE
BB 3 شب 3.645.000 3.645.000 3.645.000 2.295.000 بیشتر
GM CITY HOTEL
BB 3 شب 3.745.000 3.745.000 3.745.000 2.295.000 بیشتر
ATLAS
BB 3 شب 3.595.000 3.595.000 3.595.000 1.800.000 بیشتر
EXCELSIOR
BB 3 شب 6.595.000 6.595.000 6.595.000 2.100.000 بیشتر
DIPLOMAT HOTEL BAKU
BB 3 شب 3.245.000 3.245.000 3.245.000 1.800.000 بیشتر
QAFQAZ HOTEL BAKU
BB 3 شب 3.945.000 3.945.000 3.945.000 2.700.000 بیشتر
نام هتل DIPLOMAT HOTEL BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.245.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.245.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ADMIRAL HOTEL BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1995000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2745000
جزئیات بیشتر
نام هتل DIVAN EXPRESS HOTEL BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.890.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.890.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MODERN HOTEL BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2095000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2895000
جزئیات بیشتر
نام هتل RIVIERN HOTEL BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.550.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.550.000
جزئیات بیشتر
نام هتل QAFQAZ HOTEL BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.945.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.945.000
جزئیات بیشتر
نام هتل QAFQAZ CITY HOTEL BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.795.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.795.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ASTORIA HOTEL HOTEL BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.480.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.480.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ATROPAT HOTEL BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.195.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.195.000
جزئیات بیشتر
نام هتل RAMADA HOTEL BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3820000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3820000
جزئیات بیشتر
نام هتل ROYALخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.445.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.445.000
جزئیات بیشتر
نام هتل AMARAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.495.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.495.000
جزئیات بیشتر
نام هتل AZALEAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.545.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.545.000
جزئیات بیشتر
نام هتل AVENUEخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.245.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.245.000
جزئیات بیشتر
نام هتل LAKE PALACEخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.645.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.645.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GM CITY HOTELخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.745.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.745.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ATLASخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.595.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.595.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SPRINGخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.145.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.145.000
جزئیات بیشتر
نام هتل PULLMANخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.595.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.595.000
جزئیات بیشتر
نام هتل EXCELSIORخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.595.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.595.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HYATT REGENCYخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.295.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.295.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BOULEVARDخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.195.000`
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.195.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BILGAH BEACHخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.495.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.495.000
جزئیات بیشتر
نام هتل FAIRMONTخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.895.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.895.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HILTON HOTEL BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.195.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.195.000
جزئیات بیشتر
نام هتل JW MARRIOTخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.195.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.195.000
جزئیات بیشتر
نام هتل FOUR SEASONSخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.495.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.495.000
جزئیات بیشتر
مدارک
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم حبیبی 1
خانم حبیبی
آقای موسوی
توضیحات
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان ، اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.