تور باکو آذربایجان

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : ایران ایر
تاریخ شروع : پایان یافته
تاریخ پایان : پایان یافته
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
SPRING BAKU
صبحانه 3 شب 4.520.000 4.520.000 4.520.000 2.450.000 بیشتر
PULMAN EX KEMPINSKI
صبحانه 4 شب 6.795.000 6.795.000 6.795.000 3.595.000 بیشتر
EXCELSIOR BAKU
صبحانه 4 شب 6.995.000 6.995.000 6.995.000 3.595.000 بیشتر
BILGAH BEACH BAKU
صبحانه سه شب 6.220.000 6.220.000 6.220.000 2.450.000 بیشتر
HYYAT REGENCY BAKU
صبحانه 4 شب 7.195.000 7.195.000 7.195.000 3.595.000 بیشتر
Fairmont hotel
صبحانه 4 شب 8.795.000 8.795.000 8.795.000 3.595.000 بیشتر
Holiday inn hotel
صبحانه 4 شب 3580000 3580000 3580000 1800000 بیشتر
Inturist hotel
صبحانه 3 شب 3730000 3730000 3730000 1800000 بیشتر
Ramada hotel
صبحانه 3 شب 3820000 3820000 3820000 1800000 بیشتر
Qafqaz Point Hotel
صبحانه 3 شب 3143000 3143000 3143000 1800000 بیشتر
SAPHIRE BAKU
BB 3 شب 2990000 2990000 2990000 1800000 بیشتر
HILTON
BB 4 شب 8.995.000 8.995.000 8.995.000 3.595.000 بیشتر
JW MARRIOT
BB 3 شب 4845000 4845000 4845000 1800000 بیشتر
FOUR SEASONS
BB 3 شب 6045000 6045000 6045000 1800000 بیشتر
LAKE PALACE BAKU
صبحانه 3 شب 3.500.000 3.500.000 3.500.000 2.350.000 بیشتر
AZALEA BAKU
صبحانه 3 شب 3.395.000 3.395.000 ندارد 2.395.000 بیشتر
ATROPAT BAKU
صبحانه 4 شب 5.245.000 5.245.000 5.245.000 3.595.000 بیشتر
WEST SHINE BAKU
صبحانه 4 شب 5.345.000 5.345.000 5.345.000 3.595.000 بیشتر
QAFQAZ CITY BAKU
صبحانه 4 شب 5.745.000 5.745.000 5.745.000 3.595.000 بیشتر
QAFQAZ SAHIL SPORT BAKU
صبحانه 4 شب 5.845.000 5.845.000 5.845.000 3.595.000 بیشتر
EMERALD SUITE
صبحانه 3 شب 3.660.000 3.660.000 3.660.000 2.450.000 بیشتر
BOULEVARD BAKU
صبحانه 4 شب 6.895.000 6.895.000 6.895.000 3.595.000 بیشتر
Boulevard hotel
صبحانه 4 شب 6.895.000 6.895.000 6.895.000 3.595.000 بیشتر
ART
BB 3 شب 2195000 2195000 2195000 1400000 بیشتر
ROYAL
BB 3 شب 2420000 2420000 2420000 1800000 بیشتر
AZALEA
BB 3 شب 2540000 2540000 2540000 1800000 بیشتر
AVENUE
BB 3 شب 2345000 2345000 2345000 1800000 بیشتر
GM CITY HOTEL
BB 3 شب 2495000 2495000 2495000 1700000 بیشتر
ATROPAT
BB 4 شب 5.245.000 5.245.000 5.245.000 3.595.000 بیشتر
ATLAS
BB 3 شب 2645000 2645000 2645000 1800000 بیشتر
نام هتل LAKE PALACE BAKUخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.500.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.500.000
جزئیات بیشتر
نام هتل AZALEA BAKUخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.395.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.395.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ATROPAT BAKUخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.245.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.245.000
جزئیات بیشتر
نام هتل WEST SHINE BAKUخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.345.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.345.000
جزئیات بیشتر
نام هتل QAFQAZ CITY BAKUخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.745.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.745.000
جزئیات بیشتر
نام هتل QAFQAZ SAHIL SPORT BAKUخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.845.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.845.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SPRING BAKUخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.520.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.520.000
جزئیات بیشتر
نام هتل EMERALD SUITEخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.660.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.660.000
جزئیات بیشتر
نام هتل PULMAN EX KEMPINSKIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.795.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.795.000
جزئیات بیشتر
نام هتل EXCELSIOR BAKUخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.995.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.995.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BILGAH BEACH BAKUخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.220.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.220.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HYYAT REGENCY BAKUخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.195.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.195.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BOULEVARD BAKUخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.895.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.895.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Fairmont hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8.795.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 8.795.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Holiday inn hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3580000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3580000
جزئیات بیشتر
نام هتل Boulevard hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.895.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.895.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Inturist hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3730000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3730000
جزئیات بیشتر
نام هتل Ramada hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3820000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3820000
جزئیات بیشتر
نام هتل Qafqaz Point Hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3143000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3143000
جزئیات بیشتر
نام هتل ARTخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2195000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2195000
جزئیات بیشتر
نام هتل ROYALخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2420000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2420000
جزئیات بیشتر
نام هتل AZALEAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2540000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2540000
جزئیات بیشتر
نام هتل AVENUEخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2345000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2345000
جزئیات بیشتر
نام هتل GM CITY HOTELخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2495000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2495000
جزئیات بیشتر
نام هتل ATROPATخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.245.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.245.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ATLASخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2645000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2645000
جزئیات بیشتر
نام هتل SAPHIRE BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2990000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2990000
جزئیات بیشتر
نام هتل HILTONخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8.995.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 8.995.000
جزئیات بیشتر
نام هتل JW MARRIOTخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4845000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4845000
جزئیات بیشتر
نام هتل FOUR SEASONSخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6045000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6045000
جزئیات بیشتر
مدارک مورد نیاز در این سفر
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
توضیحات
تور باکو چهار شب و پنج روز ، اقامت در هتل همراه با صبحانه ، یک گشت شهری با ناهار ، بیمه مسافرتی ، تراانسفر فرودگاهی ، هزینه ویزا 20$ می باشد توسط مسافر در فرودگاه پرداخت می گردد.
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.