تور استانبول 5 روز

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : ایران ایر - قشم ایر - زاگرس
تاریخ شروع : 01 اسفند 1397
تاریخ پایان : 30 اسفند 1397
تهران تاریخ شروع : 01 اسفند 1397
استانبول تاریخ پایان : 30 اسفند 1397
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
DOUBEL TREE BY HILTON ISTANBUL
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 2.549.000 4.189.000 1.709.000 1.050.000 بیشتر
RADISSON BLU SISLI ISTANBUL
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 6.898.000 6.898.000 6.898.000 2.190.000 بیشتر
POINT HOTEL BARBAROS ISTANBUL
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 2.789.000 4.589.000 1.709.000 1.50.000 بیشتر
ELIT WORLD ISTANBUL
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 3.149.000 4.989.000 1.949.000 1.050.000 بیشتر
THE ELYSIUM M GALLERY BY SOFITEL
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 5.400.000 5.400.000 5.400.000 2.190.000 بیشتر
DEDEMAN ISTANBUL
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 4.430.000 4.430.000 4.430.000 2.190.000 بیشتر
BIZ CEVAHIR ISTANBUL
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 4.920.000 4.920.000 4.920.000 2.190.000 بیشتر
AVANTGARD ISTANBUL TAKSIM
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 4.842.00 4.842.000 2.842.000 2.190.000 بیشتر
GRAND OZTANIK ISTANBUL
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 4.710.000 4.710.000 4.710.000 2.190.000 بیشتر
TITANIC CITY ISTANBUL
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 5.020.000 5.020.000 5.020.000 2.190.000 بیشتر
WHITE MONARCH ISTANBUL
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 3.560.000 3.560.000 3.560.000 2.190.000 بیشتر
ELYSIUM STYLES ISTANBUL
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 2.309.000 3.709.000 1.509.000 1.050.000 بیشتر
TULIP CITY ISTANBUL
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 1.725.000 2.541.000 1.317.000 1.050.000 بیشتر
GREEN PARK ISTANBULL
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 4.810.000 4.810.000 4.810.000 2.190.000 بیشتر
NOVA PLAZA ISTANBUL
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 4.160.000 4.160.000 4.160.000 2.190.000 بیشتر
TULIP PERA ISTANBUL
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 3.830.000 3.830.000 3.830.000 2.190.000 بیشتر
CRYSTAL
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 4.280.000 4.280.000 4.280.000 2.190.000 بیشتر
Matiat
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 3.298.000 3.298.000 3.298.000 2.190.000 بیشتر
Cumbali Plaza
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 1,886,500 2,864,000 1,546,500 1.050.000 بیشتر
BEYZAS SUITE
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 1,929,000 2,906,500 1,419,000 1.050.000 بیشتر
ARSIMA
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 1,929,000 2,949,000 1,589,000 1.050.000 بیشتر
Tulip City
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 1,929,000 2,949,000 1,419,000 1.050.000 بیشتر
Pera Rose
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 1,929,000 2,949,000 1,419,000 1.050.000 بیشتر
TOPKAPI ISTANBUL
صبحانه 4 شب و 5 روز 3.221.000 3.221.000 3.221.000 2.090.000 بیشتر
REYDEL ISTANBUL
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 1.453.000 1.827.000 1.181.000 1.050.000 بیشتر
SABENA ISTANBUL
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 3.050.000 3.050.000 3.050.000 2.190.000 بیشتر
FIDE TAKSIM
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 1.521.000 2.167.000 1.215.000 1.050.000 بیشتر
GRAND MILAN
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 3.050.000 3.050.000 3.050.000 2.190.000 بیشتر
ABISSO HOTEL
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 1.589.000 2.056.500 1.249.000 1.050.000 بیشتر
TRUST HOTEL
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 1,674,000 2,481,500 1,291,500 1.050.000 بیشتر
Topkapı ISTANBUL
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 3.221.000 3.221.000 3.221.000 2.190.000 بیشتر
MAXWELL HOTEL
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 1,801,500 2,694,000 1,334,000 1.050.000 بیشتر
THE GOLDEN PERA'S HOTEL
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 1,801,500 2,354,000 1,376,500 1.050.000 بیشتر
TAKSIM TERRACE
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 1,801,500 2,694,000 1,334,000 1.050.000 بیشتر
BY MURAT CROWN TAKSIM
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 1,844,000 2,779,000 1,376,500 1.050.000 بیشتر
Sultan
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 3.380.000 3.380.000 3.380.000 2.190.000 بیشتر
BLUEWAY CITY
صبحانه و استقبال 4 شب و 5 روز 1,971,500 2,906,500 1,759,000 1.050.000 بیشتر
نام هتل TOPKAPI ISTANBULخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.221.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.221.000
جزئیات بیشتر
نام هتل AVANTGARD ISTANBUL TAKSIMخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.842.00
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.842.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND OZTANIK ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.710.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.710.000
جزئیات بیشتر
نام هتل TITANIC CITY ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.020.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.020.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DOUBEL TREE BY HILTON ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.549.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.189.000
جزئیات بیشتر
نام هتل RADISSON BLU SISLI ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.898.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.898.000
جزئیات بیشتر
نام هتل POINT HOTEL BARBAROS ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.789.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.589.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ELIT WORLD ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.149.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.989.000
جزئیات بیشتر
نام هتل THE ELYSIUM M GALLERY BY SOFITELخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.400.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.400.000
جزئیات بیشتر
نام هتل REYDEL ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.453.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.827.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SABENA ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.050.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.050.000
جزئیات بیشتر
نام هتل WHITE MONARCH ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.560.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.560.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ELYSIUM STYLES ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.309.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.709.000
جزئیات بیشتر
نام هتل TULIP CITY ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.725.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.541.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GREEN PARK ISTANBULLخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.810.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.810.000
جزئیات بیشتر
نام هتل NOVA PLAZA ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.160.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.160.000
جزئیات بیشتر
نام هتل TULIP PERA ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.830.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.830.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DEDEMAN ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.430.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.430.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CRYSTALخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.280.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.280.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BIZ CEVAHIR ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.920.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.920.000
جزئیات بیشتر
نام هتل FIDE TAKSIMخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.521.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.167.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND MILANخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.050.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.050.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ABISSO HOTELخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.589.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.056.500
جزئیات بیشتر
نام هتل TRUST HOTELخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,674,000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,481,500
جزئیات بیشتر
نام هتل Topkapı ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.221.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.221.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MAXWELL HOTELخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,801,500
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,694,000
جزئیات بیشتر
نام هتل THE GOLDEN PERA'S HOTELخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,801,500
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,354,000
جزئیات بیشتر
نام هتل TAKSIM TERRACEخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,801,500
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,694,000
جزئیات بیشتر
نام هتل BY MURAT CROWN TAKSIMخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,844,000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,779,000
جزئیات بیشتر
نام هتل Sultanخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.380.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.380.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Matiatخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.298.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.298.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Cumbali Plazaخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,886,500
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,864,000
جزئیات بیشتر
نام هتل BEYZAS SUITEخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,929,000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,906,500
جزئیات بیشتر
نام هتل ARSIMAخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,929,000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,949,000
جزئیات بیشتر
نام هتل Tulip Cityخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,929,000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,949,000
جزئیات بیشتر
نام هتل Pera Roseخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,929,000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,949,000
جزئیات بیشتر
نام هتل BLUEWAY CITYخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,971,500
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,906,500
جزئیات بیشتر
مدارک
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم حبیبی 1
خانم حبیبی
آقای موسوی
توضیحات
تور استانبول چهار شب و پنج روز
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.