تور استانبول هواپیمایی ترکیش

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : ترکیش ایرلاینز
تاریخ شروع : 01 بهمن 1398
تاریخ پایان : 30 بهمن 1398
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
MATIAT
BB 3 شب 3.480.000 3.480.000 3.480.000 2.800.000 بیشتر
MARINEM
BB 3 شب 4.210.000 4.210.000 4.210.000 3.200.000 بیشتر
BIRBEY
BB 3 شب 3.640.000 3.640.000 3.640.000 2.800.000 بیشتر
GRAND UNAL
BB 3 شب 4.200.000 4.200.000 4.200.000 3.200.000 بیشتر
GRAND EMIN
BB 3 شب 3.630.000 3.630.000 3.630.000 2.800.000 بیشتر
RICHMOND
BB 3 شب 4.120.000 4.120.000 4.120.000 2.800.000 بیشتر
NOVA PLAZA
BB 3 شب 3.685.000 3.685.000 3.685.000 2.800.000 بیشتر
ALL SEASON
BB 3 شب 3.670.000 3.670.000 3.680.000 2.800.000 بیشتر
MARMARAY
BB 3 شب 4.200.000 4.200.000 4.200.000 3.200.000 بیشتر
BUDO
BB 3 شب 3.630.000 3.630.000 3.630.000 2.800.000 بیشتر
PERA TULIP
BB 3 شب 3.265.000 3.265.000 3.265.000 2.800.000 بیشتر
PERA ROSE
BB 3 شب 3.170.000 3.170.000 3.170.000 2.800.000 بیشتر
ICON
BB 3 شب 3.520.000 3.520.000 3.520.000 2.800.000 بیشتر
FERONYA
BB 3 شب 3.370.000 3.370.000 3.370.000 2.800.000 بیشتر
DORA
BB 3 شب 3.550.000 3.550.000 3.550.000 2.800.000 بیشتر
GRAND HILARIUM
BB 3 شب 3.750.000 3.750.000 3.750.000 2.800.000 بیشتر
GRAND HALIC
BB 3 شب 3.750.000 3.750.000 3.750.000 2.800.000 بیشتر
GRAND STAR
BB 3 شب 4,830,000 4,830,000 4,830,000 3.200.000 بیشتر
CITY CENTER
BB 3 شب 3.230.000 3.230.000 3.230.000 2.800.000 بیشتر
BERJER
BB 3 شب 4.880.000 4.880.000 4.880.000 3.200.000 بیشتر
CENTRAL PALACE
5.170.000 3 شب 5.170.000 5.170.000 3.200.000 بیشتر
LARES PARK
BB 3 شب 4.170.000 4.170.000 4.170.000 2.800.000 بیشتر
SABENA
BB 3 شب 3.460.000 3.460.000 3.460.000 2.800.000 بیشتر
KAYA MADRID
BB 3 شب 3.945.000 3.945.000 3.945.000 3.200.000 بیشتر
TAKSIM LOUNGE
BB 3 شب 4.460.000 4.460.000 4.460.000 3.200.000 بیشتر
TOPKAPI
BB 3 شب 3.550.000 3.550.000 3.550.000 2.800.000 بیشتر
HAMIDYE
BB 3 شب 3.185.000 3.185.000 3.185.000 2.800.000 بیشتر
CUMBALI PLAZA
BB 3 شب 3.550.000 3.550.000 3.550.000 2.800.000 بیشتر
SOGUT
BB 3 شب 4.460.000 4.460.000 4.460.000 3.200.000 بیشتر
SULTAN
BB 3 شب 3.550.000 3.550.000 3.550.000 2.800.000 بیشتر
ALFA
BB 3 شب 3.460.000 3.460.000 3.460.000 2.800.000 بیشتر
GRAND LIZA
BB 3 شب 3.340.000 3.340.000 3.340.000 2.800.000 بیشتر
BIANCHO
BB 3 شب 3.100.000 3.100.000 3.100.000 2.800.000 بیشتر
BLUE WAY CITY
BB 3 شب 3.500.000 3.500.000 3.500.000 2.800.000 بیشتر
GRAND MILAN
BB 3 شب 3.345.000 3.345.000 3.345.000 2.800.000 بیشتر
Buyuk Keban
BB 3 شب 3.670.000 3.670.000 3.670.000 2.800.000 بیشتر
SANAT PERA
BB 3 شب 4,410,000 4,410,000 4,410,000 3.200.000 بیشتر
ALL INN
BB 3 شب 3.460.000 3.460.000 3.460.000 2.800.000 بیشتر
MONOPOL
BB 3 شب 3.870.000 3.870.000 3.870.000 3.200.000 بیشتر
OTOMAN
BB 3 شب 3.810.000 3.810.000 3.810.000 3.200.000 بیشتر
نام هتل SABENAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.460.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.460.000
جزئیات بیشتر
نام هتل KAYA MADRIDخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.945.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.945.000
جزئیات بیشتر
نام هتل TAKSIM LOUNGEخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.460.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.460.000
جزئیات بیشتر
نام هتل TOPKAPIخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.550.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.550.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HAMIDYEخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.185.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.185.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CUMBALI PLAZAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.550.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.550.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SOGUTخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.460.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.460.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SULTANخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.550.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.550.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ALFAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.460.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.460.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND LIZAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.340.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.340.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BIANCHOخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.100.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.100.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BLUE WAY CITYخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.500.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.500.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND MILANخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.345.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.345.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Buyuk Kebanخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.670.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.670.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SANAT PERAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,410,000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4,410,000
جزئیات بیشتر
نام هتل ALL INNخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.460.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.460.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MONOPOLخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.870.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.870.000
جزئیات بیشتر
نام هتل OTOMANخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.810.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.810.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MATIATخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.480.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.480.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MARINEMخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.210.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.210.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BIRBEYخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.640.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.640.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND UNALخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.200.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.200.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND EMINخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.630.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.630.000
جزئیات بیشتر
نام هتل RICHMONDخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.120.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.120.000
جزئیات بیشتر
نام هتل NOVA PLAZAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.685.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.685.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ALL SEASONخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.670.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.670.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MARMARAYخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.200.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.200.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BUDOخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.630.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.630.000
جزئیات بیشتر
نام هتل PERA TULIPخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.265.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.265.000
جزئیات بیشتر
نام هتل PERA ROSEخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.170.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.170.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ICONخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.520.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.520.000
جزئیات بیشتر
نام هتل FERONYAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.370.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.370.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DORAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.550.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.550.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND HILARIUMخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.750.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.750.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND HALICخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.750.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.750.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND STARخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,830,000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4,830,000
جزئیات بیشتر
نام هتل CITY CENTERخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.230.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.230.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BERJERخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.880.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.880.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CENTRAL PALACEخدمت 5.170.000
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.170.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.170.000
جزئیات بیشتر
نام هتل LARES PARKخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.170.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.170.000
جزئیات بیشتر
مدارک مورد نیاز در این سفر
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
توضیحات
تور استانبول با ترکیش ایرلاینز تور استانبول با ارائه خدماتی از جمله اقامت هتل بلیط رفت و برگشت ترکیش ایرلاینز ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت بیمه مسافرتی راهنمای فارسی زبان و گشت شهری همراه با ناهار همراه می باشد توراستانبول با بازدید از مسجد توپکاپی مسجد آبی مسجد ایاصوفیه کاخ توپکاپی کاخ دلما باغچه تنگه بسفر خیابان استقلال برج گالاتا جزایر هفت گانه و افزودن گشت های انتخابی از قبیل رزرو کشتی و شام رزرو گشت های تفریحی همراه می باشد
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.