تور استانبول ترکیه هواپیمایی ماهان

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : ماهان
تاریخ شروع : 04 مهر 1399
تاریخ پایان : 30 مهر 1399
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
Hurry inn merter gurn con
صبحانه 3 شب 9.600.000 9.600.000 9.600.000 8.000.000 بیشتر
Lionel Istanbul bairam pasha
صبحانه 3 شب 11.000.000 11.000.000 11.000.000 8.000.000 بیشتر
Istanbul my assos faith
صبحانه 3 شب 9.450.000 9.450.000 9.450.000 8.000.000 بیشتر
Sinem hotel faith
صبحانه 3 شب 9.550.000 9.550.000 9.550.000 8.000.000 بیشتر
Comfort life faith
صبحانه 3 شب 9.550.000 9.550.000 9.550.000 8.000.000 بیشتر
Vizon osmanbey sisli
صبحانه 3 شب 9.700.000 9.700.000 9.700.000 8.000.000 بیشتر
Nova plaza taksim
صبحانه 3 شب 10.600.000 10.600.000 10.600.000 8.000.000 بیشتر
ALL SEASONS
صبحانه 3 شب 9.700.000 9.700.000 9.700.000 8.000.000 بیشتر
White monarch sisli
صبحانه 3 شب 9.800.000 9.800.000 9.800.000 8.000.000 بیشتر
Icon taxim
صبحانه 3 شب 11.250.000 11.250.000 11.250.000 8.000.000 بیشتر
Best western amber fatih
صبحانه 3 شب 9.900.000 9.900.000 9.900.000 8.000.000 بیشتر
Grand hilarium fatih
صبحانه 3 شب 9.800.000 9.800.000 9.800.000 8.000.000 بیشتر
Cartoon taksim
صبحانه 3 شب 9.900.000 9.900.000 9.900.000 8.000.000 بیشتر
Pera parma taksim
صبحانه 4 شب 10.050.000 10.050.000 10.050.000 8.000.000 بیشتر
Grand hotel de pera taksim
صبحانه 4 شب 10.050.000 10.050.000 10.050.000 8.000.000 بیشتر
Grand star bosphorus taksim
صبحانه 3 شب 10.400.000 10.400.000 10.400.000 8.000.000 بیشتر
Green park taksim
صبحانه 3 شب 10.400.000 10.400.000 10.400.000 8.000.000 بیشتر
Taxim express
صبحانه 3 شب 10.400.000 10.400.000 10.400.000 8.000.000 بیشتر
Zurich fatih
صبحانه 3 شب 10.400.000 10.400.000 10.400.000 8.000.000 بیشتر
Kervansaray taksim
صبحانه 3 شب 9.800.000 9.800.000 9.800.000 8.000.000 بیشتر
Mosaic faith
صبحانه 3 شب 10.550.000 10.550.000 10.550.000 8.000.000 بیشتر
Konak taksim
صبحانه 3 شب 10.600.000 10.600.000 10.600.000 8.000.000 بیشتر
Nova plaza crystal taksim
صبحانه 3 شب 10.800.000 10.800.000 10.800.000 8.000.000 بیشتر
Taxim hill
صبحانه 4 شب 11.000.000 11.000.000 11.000.000 8.000.000 بیشتر
Plazzo Donizetti bioghlu
صبحانه 3 شب 11.250.000 11.250.000 11.250.000 8.000.000 بیشتر
Divan Istanbul city sisli
صبحانه 3 شب 11.250.000 11.250.000 11.250.000 8.000.000 بیشتر
Eresin taxim
صبحانه 3 شب 11.250.000 11.250.000 11.250.000 8.000.000 بیشتر
Divas silver
صبحانه 3 شب 9.000.000 9.000.000 9.000.000 8.000.000 بیشتر
Milano
صبحانه 3 شب 9.000.000 9.000.000 9.000.000 8.000.000 بیشتر
Comfort hotel taksim
صبحانه 3 شب 9.400.000 9.400.000 9.400.000 8.000.000 بیشتر
Ottopera taksim
صبحانه 3 شب 9.400.000 9.400.000 9.400.000 8.000.000 بیشتر
Blue Istanbul Hotel Taksim
صبحانه 3 شب 9.400.000 9.400.000 9.400.000 8.000.000 بیشتر
Taksim star
صبحانه 3 شب 9.500.000 9.500.000 9.500.000 8.000.000 بیشتر
Montagna hera taksim
صبحانه 3 شب 9.500.000 9.500.000 9.500.000 8.000.000 بیشتر
نام هتل Divas silverخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9.000.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 9.000.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Milanoخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9.000.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 9.000.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Comfort hotel taksimخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9.400.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 9.400.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Ottopera taksimخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9.400.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 9.400.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Blue Istanbul Hotel Taksimخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9.400.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 9.400.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Taksim starخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9.500.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 9.500.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Montagna hera taksimخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9.500.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 9.500.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Istanbul my assos faithخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9.450.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 9.450.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Sinem hotel faithخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9.550.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 9.550.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Comfort life faithخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9.550.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 9.550.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Vizon osmanbey sisliخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9.700.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 9.700.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Nova plaza taksimخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10.600.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 10.600.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ALL SEASONSخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9.700.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 9.700.000
جزئیات بیشتر
نام هتل White monarch sisliخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9.800.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 9.800.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Icon taximخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11.250.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 11.250.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Best western amber fatihخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9.900.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 9.900.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Grand hilarium fatihخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9.800.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 9.800.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Cartoon taksimخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9.900.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 9.900.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Pera parma taksimخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10.050.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 10.050.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Grand hotel de pera taksimخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10.050.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 10.050.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Grand star bosphorus taksimخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10.400.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 10.400.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Green park taksimخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10.400.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 10.400.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Taxim expressخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10.400.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 10.400.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Zurich fatihخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10.400.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 10.400.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Kervansaray taksimخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9.800.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 9.800.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Mosaic faithخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10.550.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 10.550.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Konak taksimخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10.600.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 10.600.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Nova plaza crystal taksimخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10.800.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 10.800.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Taxim hillخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11.000.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 11.000.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Plazzo Donizetti bioghluخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11.250.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 11.250.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Divan Istanbul city sisliخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11.250.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 11.250.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Eresin taximخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11.250.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 11.250.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Hurry inn merter gurn conخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9.600.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 9.600.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Lionel Istanbul bairam pashaخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11.000.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 11.000.000
جزئیات بیشتر
مدارک مورد نیاز در این سفر
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
توضیحات
تور استانبول با پرواز هواپیمایی ماهان ، تور استانبول با ارائه خدماتی از جمله اقامت هتل بلیط رفت و برگشت ماهان ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت بیمه مسافرتی راهنمای فارسی زبان و گشت شهری همراه با ناهار همراه می باشد توراستانبول با بازدید از مسجد توپکاپی مسجد آبی مسجد ایاصوفیه کاخ توپکاپی کاخ دلما باغچه تنگه بسفر خیابان استقلال برج گالاتا جزایر هفت گانه و افزودن گشت های انتخابی از قبیل رزرو کشتی و شام رزرو گشت های تفریحی همراه می باشد
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.