تور استانبول ترکیه هواپیمایی ماهان

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : ماهان
تاریخ شروع : 01 بهمن 1398
تاریخ پایان : 30 بهمن 1398
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
MATIAT
BB 3 شب 5.720.000 5.720.000 5.720.000 4.650.000 بیشتر
BIRBEY
BB 3 شب 5.720.000 5.720.000 5.720.000 4.650.000 بیشتر
GRAND EMIN
BB 3 شب 5.710.000 5.710.000 5.710.000 4.650.000 بیشتر
RICHMOND
BB 3 شب 6.360.000 6.360.000 6.360.000 4.650.000 بیشتر
NOVA PLAZA PARK
BB 3 شب 6.050.000 6.050.000 6.050.000 4.650.000 بیشتر
ALL SEASONS
BB 3 شب 5.880.000 5.880.000 5.880.000 4.650.000 بیشتر
BUDO
BB 3 شب 5.880.000 5.880.000 5.880.000 4.650.000 بیشتر
ICON
BB 3 شب 2.260.000 2.260.000 2.260.000 2.000.000 بیشتر
DORA
BB 3 شب 2.260.000 2.260.000 2.260.000 2.000.000 بیشتر
GRAND HILARIUM
BB 3 شب 5.950.000 5.950.000 5.950.000 4.650.000 بیشتر
GRAND HALIC
BB 3 شب 2.460.000 2.460.000 2.460.000 2.000.000 بیشتر
BERJER
BB 4 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
CENTRAL PALACE
BB 4 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
BLACK BIRD
BB 3 شب 6.060.000 6.060.000 6.060.000 4.650.000 بیشتر
KONAK
BB 3 شب 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.000.000 بیشتر
VALI KONAK
BB 3 شب 5.715.000 5.715.000 5.715.000 4.650.000 بیشتر
LARES PARK
BB 3 شب 6.400.000 6.400.000 6.400.000 4.650.000 بیشتر
KERVANSARAY ISTANBUL
BB 3 شب 2.330.000 2.330.000 2.330.000 2.000.000 بیشتر
METROPOLITIAN
BB 3 شب 6.400.000 6.400.000 6.400.000 4.650.000 بیشتر
TITANIC CITY
BB 3 شب 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 بیشتر
GRAND OZTANIK ISTANBUL
BB 3 شب 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.000.000 بیشتر
GOLDEN AGE ISTANBUL
BB 4 شب 6.480.000 6.480.000 6.480.000 4.650.000 بیشتر
RAMADA TAKSIM
BB 3 شب 6.980.000 6.980.000 6.980.000 4.650.000 بیشتر
MIDTOWN
BB 3 شب 6.500.000 6.500.000 6.500.000 4.650.000 بیشتر
ELITE PRESTIGE
BB 3 شب 2.930.000 2.930.000 2.930.000 2.000.000 بیشتر
AVANTGARDE TAKSIM ISTANBUL
BB 3 شب 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.000.000 بیشتر
SEMINAL
BB 3 شب 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.000.000 بیشتر
GRAND WASHINGTON
BB 3 شب 6.270.000 6.270.000 6.270.000 4.650.000 بیشتر
ZURICH
BB 3 شب 6.400.000 6.400.000 6.400.000 4.650.000 بیشتر
TAKSIM GONEN
BB 3 شب 6.790.000 6.790.000 6.790.000 4.650.000 بیشتر
FIDE
BB 3 شب 5.460.000 5.460.000 5.460.000 4.650.000 بیشتر
SABENA
BB 3 شب 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.000.000 بیشتر
TAKSIM LOUNGE
BB 3 شب 5.520.000 5.520.000 5.520.000 4.650.000 بیشتر
TOPKAPI
BB 3 شب 3.770.000 3.770.000 3.770.000 3.000.000 بیشتر
CUMBALI PLAZA
BB 3 شب 5.870.000 5.870.000 5.870.000 4.650.000 بیشتر
SULTAN
BB 3 شب 5.590.000 5.590.000 5.590.000 4.655.000 بیشتر
GRAND LIZA
BB 3 شب 5.480.000 5.480.000 5.480.000 4.650.000 بیشتر
ALL INN
BB 3 شب 5.690.000 5.690.000 5.690.000 4.650.000 بیشتر
نام هتل SABENAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.050.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.050.000
جزئیات بیشتر
نام هتل TAKSIM LOUNGEخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.520.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.520.000
جزئیات بیشتر
نام هتل TOPKAPIخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.770.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.770.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CUMBALI PLAZAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.870.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.870.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SULTANخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.590.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.590.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND LIZAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.480.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.480.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ALL INNخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.690.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.690.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MATIATخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.720.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.720.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BIRBEYخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.720.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.720.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND EMINخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.710.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.710.000
جزئیات بیشتر
نام هتل RICHMONDخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.360.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.360.000
جزئیات بیشتر
نام هتل NOVA PLAZA PARKخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.050.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.050.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ALL SEASONSخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.880.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.880.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BUDOخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.880.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.880.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ICONخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.260.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.260.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DORAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.260.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.260.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND HILARIUMخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.950.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.950.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND HALICخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.460.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.460.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BERJERخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل CENTRAL PALACEخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل BLACK BIRDخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.060.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.060.000
جزئیات بیشتر
نام هتل KONAKخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.740.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.740.000
جزئیات بیشتر
نام هتل VALI KONAKخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.715.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.715.000
جزئیات بیشتر
نام هتل LARES PARKخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.400.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.400.000
جزئیات بیشتر
نام هتل KERVANSARAY ISTANBULخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.330.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.330.000
جزئیات بیشتر
نام هتل METROPOLITIANخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.400.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.400.000
جزئیات بیشتر
نام هتل TITANIC CITYخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.000.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.000.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND OZTANIK ISTANBULخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.880.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.880.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GOLDEN AGE ISTANBULخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.480.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.480.000
جزئیات بیشتر
نام هتل RAMADA TAKSIMخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.980.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.980.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MIDTOWNخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.500.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.500.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ELITE PRESTIGEخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.930.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.930.000
جزئیات بیشتر
نام هتل AVANTGARDE TAKSIM ISTANBULخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.880.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.880.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SEMINALخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.700.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.700.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND WASHINGTONخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.270.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.270.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ZURICHخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.400.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.400.000
جزئیات بیشتر
نام هتل TAKSIM GONENخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.790.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.790.000
جزئیات بیشتر
نام هتل FIDEخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.460.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.460.000
جزئیات بیشتر
مدارک مورد نیاز در این سفر
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
توضیحات
تور استانبول با پرواز هواپیمایی ماهان ، تور استانبول با ارائه خدماتی از جمله اقامت هتل بلیط رفت و برگشت ماهان ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت بیمه مسافرتی راهنمای فارسی زبان و گشت شهری همراه با ناهار همراه می باشد توراستانبول با بازدید از مسجد توپکاپی مسجد آبی مسجد ایاصوفیه کاخ توپکاپی کاخ دلما باغچه تنگه بسفر خیابان استقلال برج گالاتا جزایر هفت گانه و افزودن گشت های انتخابی از قبیل رزرو کشتی و شام رزرو گشت های تفریحی همراه می باشد
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.