تور استانبول با ایران ایر

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : ایران ایر
تاریخ شروع : پایان یافته
تاریخ پایان : پایان یافته
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
DOUBEL TREE BY HILTON ISTANBUL
صبحانه و استقبال 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
RADISSON BLU SISLI ISTANBUL
صبحانه و استقبال 3 شب 3.390.000 3.390.000 3.390.000 1.800.000 بیشتر
POINT HOTEL BARBAROS ISTANBUL
صبحانه و استقبال 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
ELIT WORLD ISTANBUL
صبحانه و استقبال 3 شب 3.440.000 3.440.000 3.440.000 1.800.000 بیشتر
THE ELYSIUM M GALLERY BY SOFITEL
صبحانه و استقبال 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
DEDEMAN ISTANBUL
صبحانه و استقبال 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
GRAND CEVAHIR ISTANBUL
صبحانه و استقبال 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
AVANTGARD ISTANBUL TAKSIM
صبحانه و استقبال 3 شب 2.820.000 2.820.000 2.820.000 1.800.000 بیشتر
GRAND OZTANIK ISTANBUL
صبحانه و استقبال 3 شب 2.770.000 2.770.000 2.770.000 1.800.000 بیشتر
TITANIC CITY ISTANBUL
صبحانه و استقبال 3 شب 3.315.000 3.315.000 3.315.000 1.800.000 بیشتر
WHITE MONARCH ISTANBUL
صبحانه و استقبال 3 شب 2.240.000 2.240.000 2.240.000 1.800.000 بیشتر
ELYSIUM STYLES ISTANBUL
صبحانه و استقبال 3 شب 2.770.000 2.770.000 2.770.000 1.800.000 بیشتر
TULIP CITY ISTANBUL
صبحانه و استقبال 3 شب 2.600.000 2.600.000 2.600.000 1.800.000 بیشتر
GREEN PARK ISTANBULL
صبحانه و استقبال 3 شب 2.770.000 2.770.000 2.770.000 1.800.000 بیشتر
NOVA PLAZA SQUARE ISTANBUL
صبحانه و استقبال 3 شب 2.450.000 2.450.000 2.450.000 1.800.000 بیشتر
TULIP PERA ISTANBUL
صبحانه و استقبال 3 شب 2.330.000 2.330.000 2.330.000 1.800.000 بیشتر
NOVA PLAZA CRYSTAL
صبحانه و استقبال 3 شب 2.520.000 2.520.000 2.520.000 1.800.000 بیشتر
Matiat
صبحانه و استقبال 3 شب 2.330.000 2.330.000 2.330.000 1.800.000 بیشتر
Cumbali Plaza
صبحانه و استقبال 3 شب 2.330.000 2.330.000 2.330.000 1.800.000 بیشتر
GOLDEN AGE ISTANBUL
صبحانه و استقبال 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
TOPKAPI ISTANBUL
صبحانه 3 شب 2.090.000 2.090.000 2.090.000 1.800.000 بیشتر
REYDEL ISTANBUL
صبحانه و استقبال 3 شب 2.220.000 2.220.000 2.220.000 1.800.000 بیشتر
SABENA ISTANBUL
صبحانه و استقبال 3 شب 2.090.000 2.090.000 2.090.000 1.800.000 بیشتر
FIDE TAKSIM
صبحانه و استقبال 3 شب 2.090.000 2.090.000 2.090.000 1.800.000 بیشتر
GRAND MILAN
صبحانه و استقبال 3 شب 1.962.000 1.962.000 1.962.000 1.800.000 بیشتر
SULTAN
صبحانه و استقبال 3 شب 2.090.000 2.090.000 2.090.000 1.800.000 بیشتر
BLUEWAY CITY
صبحانه و استقبال 3 شب 2.220.000 2.220.000 2.220.000 1.800.000 بیشتر
نام هتل TOPKAPI ISTANBULخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.090.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.090.000
جزئیات بیشتر
نام هتل AVANTGARD ISTANBUL TAKSIMخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.820.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.820.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND OZTANIK ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.770.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.770.000
جزئیات بیشتر
نام هتل TITANIC CITY ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.315.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.315.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DOUBEL TREE BY HILTON ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل RADISSON BLU SISLI ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.390.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.390.000
جزئیات بیشتر
نام هتل POINT HOTEL BARBAROS ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل ELIT WORLD ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.440.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.440.000
جزئیات بیشتر
نام هتل THE ELYSIUM M GALLERY BY SOFITELخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل REYDEL ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.220.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.220.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SABENA ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.090.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.090.000
جزئیات بیشتر
نام هتل WHITE MONARCH ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.240.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.240.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ELYSIUM STYLES ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.770.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.770.000
جزئیات بیشتر
نام هتل TULIP CITY ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.600.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.600.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GREEN PARK ISTANBULLخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.770.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.770.000
جزئیات بیشتر
نام هتل NOVA PLAZA SQUARE ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.450.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.450.000
جزئیات بیشتر
نام هتل TULIP PERA ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.330.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.330.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DEDEMAN ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل NOVA PLAZA CRYSTALخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.520.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.520.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND CEVAHIR ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل FIDE TAKSIMخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.090.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.090.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND MILANخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.962.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.962.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SULTANخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.090.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.090.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Matiatخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.330.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.330.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Cumbali Plazaخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.330.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.330.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BLUEWAY CITYخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.220.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.220.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GOLDEN AGE ISTANBULخدمت صبحانه و استقبال
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
مدارک مورد نیاز در این سفر
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
توضیحات
تور استانبول چهار شب و پنج روز با پرواز هواپیمایی ایران ایر می باشد
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.