تور آنکارا ترکیه

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : ماهان ایر
تاریخ شروع : 01 اسفند 1397
تاریخ پایان : 30 اسفند 1397
تهران تاریخ شروع : 01 اسفند 1397
آنکارا تاریخ پایان : 30 اسفند 1397
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
HILTON ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 3.631.000 3.631.000 3.631.000 2.250.000 بیشتر
SWISS ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 3.050.000 3.050.000 3.050.000 2.500.000 بیشتر
LATANYA ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 3.170.000 3.170.000 3.170.000 2.500.000 بیشتر
GRAND ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 3.811.000 3.811.000 3.811.000 2.225.000 بیشتر
SHERATON ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 3.050.000 3.050.000 3.050.000 2.500.000 بیشتر
ANKARA ROYAL
صبحانه سه شب و چهار روز 2.580.000 2.580.000 2.000.000 2.580.000 بیشتر
ROYAL CARINE ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 1.630.000 1.990.000 1.550.000 950.000 بیشتر
ONYX BUSINESS ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 1.700.000 2.150.000 1.500.000 950.000 بیشتر
KENT ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 2.680.000 2.680.000 2.680.000 2.100.000 بیشتر
CINNAH ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.100.000 بیشتر
BEST WESTERN ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.100.000 بیشتر
PARK ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.000.000 بیشتر
DEMONTI ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 2.675.000 2.675.000 2.675.000 2.100.000 بیشتر
DEMORA ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.000.000 بیشتر
WARWICK ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 1.850.000 2.390.000 1.590.000 950.000 بیشتر
BEST ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 3.469.000 3.469.000 3.469.000 2.325.000 بیشتر
HOLIDAY INN ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 3.210.000 3.210.000 2.500.000 3.210.000 بیشتر
RADISON BLU
BB 3 شب 2.710.000 2.710.000 2.300.000 2.710.000 بیشتر
SEVEN DEEP HOTEL
BB 3 شب 3.271.000 3.271.000 3.271.000 2.225.000 بیشتر
NEVA PALACE
BB 3 شب 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.100.000 بیشتر
MARINEM HOTEL
BB 3 شب 3.325.000 3.325.000 3.325.000 2.325.000 بیشتر
CINNAH
BB 3 شب 2.740.000 2.740.000 2.200.000 2.740.000 بیشتر
DEMORA
BB 3 شب 2.740.000 2.740.000 2.300.000 2.740.000 بیشتر
BEST WESTERN 2000
BB 3 شب 2.800.000 2.800.000 2.300.000 2.800.000 بیشتر
HANLI PARK
BB 3 شب 3.631.000 3.631.000 2.325.000 3.631.000 بیشتر
SIYAV ANKARA
صبحانه 3شب و 4روز 2.440.000 2.440.000 2.000.000 2.440.000 بیشتر
RISSIS ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 1.535.000 1.850.000 1.400.000 950.000 بیشتر
ETAP BULVAR GOLD ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 2.580.000 2.580.000 2.000.000 2.580.000 بیشتر
LATIFOGLU MARYA ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 3.217.000 3.2170.000 3.217.000 2.325.000 بیشتر
GOLD
BB 3 شب 2.170.000 2.170.000 2.170.000 2.000.000 بیشتر
ALMER
BB 3 شب 2.140.000 2.140.000 2.140.000 2.000.000 بیشتر
ALDINO
BB 3 شب 3.505.000 3.505.000 2.325.000 3.505.000 بیشتر
MIDI
BB 3 شب 3.721.000 3.721.000 3.721.000 2.325.000 بیشتر
نام هتل SIYAV ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.440.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.440.000
جزئیات بیشتر
نام هتل RISSIS ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.535.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.850.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ETAP BULVAR GOLD ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.580.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.580.000
جزئیات بیشتر
نام هتل LATIFOGLU MARYA ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.217.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.2170.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ANKARA ROYALخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.580.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.580.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ROYAL CARINE ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.630.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.990.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ONYX BUSINESS ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.700.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.150.000
جزئیات بیشتر
نام هتل KENT ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.680.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.680.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CINNAH ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.740.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.740.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BEST WESTERN ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.800.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.800.000
جزئیات بیشتر
نام هتل PARK ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.300.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.300.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DEMONTI ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.675.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.675.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DEMORA ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.300.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.300.000
جزئیات بیشتر
نام هتل WARWICK ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.850.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.390.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BEST ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.469.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.469.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HOLIDAY INN ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.210.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.210.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HILTON ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.631.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.631.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SWISS ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.050.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.050.000
جزئیات بیشتر
نام هتل LATANYA ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.170.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.170.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.811.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.811.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SHERATON ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.050.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.050.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GOLDخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.170.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.170.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ALMERخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.140.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.140.000
جزئیات بیشتر
نام هتل RADISON BLUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.710.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.710.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SEVEN DEEP HOTELخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.271.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.271.000
جزئیات بیشتر
نام هتل NEVA PALACEخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.640.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.640.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MARINEM HOTELخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.325.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.325.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CINNAHخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.740.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.740.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DEMORAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.740.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.740.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BEST WESTERN 2000خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.800.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.800.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ALDINOخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.505.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.505.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HANLI PARKخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.631.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.631.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MIDIخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.721.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.721.000
جزئیات بیشتر
مدارک
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم حبیبی 1
خانم حبیبی
آقای موسوی
توضیحات
تور آنکارا با پروازهای مستقیم ایران ایر و ماهان با امکان انتخاب هتل های نزدیک سفارت آمریکا و کانادا
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.