تور آنکارا ترکیه

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : ماهان ایر
تاریخ شروع : پایان یافته
تاریخ پایان : پایان یافته
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
HILTON ANKARA
صبحانه 2شب 3.450.000 3.450.000 3.031.000 2.150.000 بیشتر
SWISS ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 3.050.000 3.050.000 3.050.000 2.500.000 بیشتر
LATANYA ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 3.170.000 3.170.000 3.170.000 2.500.000 بیشتر
GRAND ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 3.811.000 3.811.000 3.811.000 2.225.000 بیشتر
SHERATON ANKARA
صبحانه 2شب 3.395.000 3.395.000 2.975.000 2.150.000 بیشتر
ANKARA ROYAL
صبحانه 2شب 3.005.000 3.005.000 2.835.000 2.150.000 بیشتر
ROYAL CARINE ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 1.630.000 1.990.000 1.550.000 950.000 بیشتر
ONYX BUSINESS ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 1.700.000 2.150.000 1.500.000 950.000 بیشتر
KENT ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 2.680.000 2.680.000 2.680.000 2.100.000 بیشتر
CINNAH ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.100.000 بیشتر
BEST WESTERN ANKARA
صبحانه 2شب 3.170.000 3.170.000 ندارد 2.150.000 بیشتر
PARK ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.000.000 بیشتر
DEMONTI ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 2.675.000 2.675.000 2.675.000 2.100.000 بیشتر
DEMORA ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.000.000 بیشتر
WARWICK ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 1.850.000 2.390.000 1.590.000 950.000 بیشتر
BEST ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 3.469.000 3.469.000 3.469.000 2.325.000 بیشتر
HOLIDAY INN ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 3.210.000 3.210.000 2.500.000 3.210.000 بیشتر
RADISON BLU
BB 2شب 3.200.000 3.200.000 3.060.000 2.150.000 بیشتر
SEVEN DEEP HOTEL
BB 3 شب 3.271.000 3.271.000 3.271.000 2.225.000 بیشتر
NEVA PALACE
BB 3 شب 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.100.000 بیشتر
MARINEM HOTEL
BB 3 شب 3.325.000 3.325.000 3.325.000 2.325.000 بیشتر
DEMORA
BB 3 شب 2.740.000 2.740.000 2.300.000 2.740.000 بیشتر
HANLI PARK
BB 3 شب 3.631.000 3.631.000 2.325.000 3.631.000 بیشتر
SIYAV ANKARA
صبحانه 2شب 3.060.000 3.060.000 2.810.000 2.150.000 بیشتر
RISSIS ANKARA
صبحانه سه شب و چهار روز 1.535.000 1.850.000 1.400.000 950.000 بیشتر
ETAP BULVAR GOLD ANKARA
صبحانه 2شب 2.975.000 2.975.000 2.750.000 2.150.000 بیشتر
LATIFOGLU MARYA ANKARA
صبحانه 2شب 3.060.000 3.060.000 2.920.000 2.150.000 بیشتر
GOLD
BB 2شب 3.030.000 3.030.000 2.725.000 2.150.000 بیشتر
ALMER
BB 2شب 2.865.000 2.865.000 2.780.000 2.150.000 بیشتر
ALDINO
BB 3 شب 3.505.000 3.505.000 2.325.000 3.505.000 بیشتر
MIDI
BB 3 شب 3.721.000 3.721.000 3.721.000 2.325.000 بیشتر
نام هتل SIYAV ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.060.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.060.000
جزئیات بیشتر
نام هتل RISSIS ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.535.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.850.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ETAP BULVAR GOLD ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.975.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.975.000
جزئیات بیشتر
نام هتل LATIFOGLU MARYA ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.060.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.060.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ANKARA ROYALخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.005.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.005.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ROYAL CARINE ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.630.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.990.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ONYX BUSINESS ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.700.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.150.000
جزئیات بیشتر
نام هتل KENT ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.680.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.680.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CINNAH ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.740.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.740.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BEST WESTERN ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.170.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.170.000
جزئیات بیشتر
نام هتل PARK ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.300.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.300.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DEMONTI ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.675.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.675.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DEMORA ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.300.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.300.000
جزئیات بیشتر
نام هتل WARWICK ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.850.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.390.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BEST ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.469.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.469.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HOLIDAY INN ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.210.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.210.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HILTON ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.450.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.450.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SWISS ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.050.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.050.000
جزئیات بیشتر
نام هتل LATANYA ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.170.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.170.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.811.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.811.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SHERATON ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.395.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.395.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GOLDخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.030.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.030.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ALMERخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.865.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.865.000
جزئیات بیشتر
نام هتل RADISON BLUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.200.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.200.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SEVEN DEEP HOTELخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.271.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.271.000
جزئیات بیشتر
نام هتل NEVA PALACEخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.640.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.640.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MARINEM HOTELخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.325.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.325.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DEMORAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.740.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.740.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ALDINOخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.505.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.505.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HANLI PARKخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.631.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.631.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MIDIخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.721.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.721.000
جزئیات بیشتر
مدارک مورد نیاز در این سفر
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
توضیحات
تور آنکارا با پروازهای مستقیم ایران ایر و ماهان با امکان انتخاب هتل های نزدیک سفارت آمریکا و کانادا
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.