تور آنکارا با پرواز ایران ایر

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : ایران ایر
تاریخ شروع : 01 بهمن 1398
تاریخ پایان : 30 بهمن 1398
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
BERA ANKARA
صبحانه 3 شب 3.430.000 3.430.000 3.320.000 2.390.000 بیشتر
HİLTON HOTEL
صبحانه 3 شب 3.770.000 3.770.000 3.500.000 2.390.000 بیشتر
SWİSS HOTEL
صبحانه 3 شب 3.600.000 3.600.000 3.350.000 2.390.000 بیشتر
LATANYA HOTEL
صبحانه 3 شب 4.060.000 4.060.000 ندارد 2.390.000 بیشتر
GRAND ANKARA
صبحانه 3 شب 3.640.000 3.640.000 3.290.000 2.390.000 بیشتر
SHERATON
صبحانه 3 شب 3.750.000 3.750.000 3.540.000 2.390.000 بیشتر
HİLTON SA DELUXE
صبحانه 7 شب و 8 روز 5.812.000 5.812.000 5.409.000 2.400.000 بیشتر
ANKARA ROYAL
صبحانه 3 شب 3.140.000 3.140.000 3.040.000 2.390.000 بیشتر
ROYAL CARİNE HOTEL
صبحانه 7 شب و 8 روز 4.041.000 4.041.000 3.880.000 2.400.000 بیشتر
NEVA PALAS HOTEL
صبحانه 7 شب و 8 روز 4.041.000 4.041.000 3.799.000 2.400.000 بیشتر
RADİSSON BLU HOTEL
صبحانه 7 شب و 8 روز 3.960.000 3.960.000 3.719.000 2.400.000 بیشتر
ONYX BUSINESS HOTEL
صبحانه 7 شب و 8 روز 4.220.000 4.220.000 4.220.000 2.400.000 بیشتر
KENT HOTEL
صبحانه 7 شب و 8 روز 4.282.000 4.282.000 4.041.000 2.400.000 بیشتر
CİNNAH HOTEL
صبحانه 3 شب 3.580.000 3.580.000 ندارد 2.390.000 بیشتر
BEST WESTERN 2000
صبحانه 7 شب و 8 روز 4.282.000 4.282.000 4.282.000 2.400.000 بیشتر
PARK HOTEL
صبحانه 3 شب 3.370.000 3.370.000 3.190.000 2.390.000 بیشتر
DEMONTİ HOTEL
صبحانه 3 شب 3.310.000 3.310.000 3.220.000 2.390.000 بیشتر
ANEMON HOTEL
صبحانه 3 شب 3.640.000 3.640.000 3.430.000 2.390.000 بیشتر
DEMORA HOTEL
صبحانه 7 شب و 8 روز 4.363.000 4.363.000 4.202.000 2.400.000 بیشتر
WARWICK
صبحانه 3 شب 3.500.000 3.500.000 3.290.000 2.390.000 بیشتر
BEST HOTEL
صبحانه 3 شب 3.330.000 3.330.000 3.190.000 2.390.000 بیشتر
HOLİDAY İNN HOTEL
صبحانه 7 شب و 8 روز 4.926.000 4.926.000 4.604.000 2.400.000 بیشتر
PAYMAR HOTEL
صبحانه 7 شب و 8 روز 3.960.000 3.960.000 3.799.000 2.400.000 بیشتر
KING HOTEL
صبحانه 7 شب و 8 روز 4.363.000 4.363.000 4.202.000 2.400.000 بیشتر
PARK INN RADISSON
صبحانه 7 شب و 8 روز 4.443.000 4.443.000 4.202.000 2.400.000 بیشتر
CHECK INN HOTEL
صبحانه 7 شب و 8 روز 5.731.000 5.731.000 5.409.000 2.400.000 بیشتر
SIYAV HOTEL
صبحانه 3 شب 3.200.000 3.200.000 3.070.000 2.390.000 بیشتر
RİSSİS HOTEL
صبحانه 7 شب و 8 روز 3.799.000 3.799.000 3.719.000 2.400.000 بیشتر
ETAP BULVAR HOTEL
صبحانه 3 شب 3.120.000 3.120.000 3.010.000 2.390.000 بیشتر
GOLD HOTEL
صبحانه 7 شب و 8 روز 3.638.000 3.638.000 3.477.000 2.400.000 بیشتر
LATİFOĞLU HOTEL
صبحانه 7 شب و 8 روز 3.960.000 3.960.000 3.719.000 2.400.000 بیشتر
MARYA HOTEL
صبحانه 7 شب و 8 روز 3.880.000 3.880.000 3.799.000 2.400.000 بیشتر
AMAR HOTEL
صبحانه 7 شب و 8 روز 3.790.000 3.790.000 3.558.000 2.400.000 بیشتر
PRESTIGE
صبحانه 7 شب و 8 روز 3.799.000 3.799.000 3.719.000 2.400.000 بیشتر
نام هتل SIYAV HOTELخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.200.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.200.000
جزئیات بیشتر
نام هتل RİSSİS HOTELخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.799.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.799.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ETAP BULVAR HOTELخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.120.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.120.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GOLD HOTELخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.638.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.638.000
جزئیات بیشتر
نام هتل LATİFOĞLU HOTELخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.960.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.960.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MARYA HOTELخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.880.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.880.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ANKARA ROYALخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.140.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.140.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ROYAL CARİNE HOTELخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.041.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.041.000
جزئیات بیشتر
نام هتل NEVA PALAS HOTELخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.041.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.041.000
جزئیات بیشتر
نام هتل RADİSSON BLU HOTELخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.960.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.960.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ONYX BUSINESS HOTELخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.220.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.220.000
جزئیات بیشتر
نام هتل KENT HOTELخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.282.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.282.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CİNNAH HOTELخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.580.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.580.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BEST WESTERN 2000خدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.282.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.282.000
جزئیات بیشتر
نام هتل PARK HOTELخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.370.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.370.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DEMONTİ HOTELخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.310.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.310.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ANEMON HOTELخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.640.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.640.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DEMORA HOTELخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.363.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.363.000
جزئیات بیشتر
نام هتل WARWICKخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.500.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.500.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BEST HOTELخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.330.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.330.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HOLİDAY İNN HOTELخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.926.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.926.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BERA ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.430.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.430.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HİLTON HOTELخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.770.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.770.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SWİSS HOTELخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.600.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.600.000
جزئیات بیشتر
نام هتل LATANYA HOTELخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.060.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.060.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND ANKARAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.640.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.640.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SHERATONخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.750.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.750.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HİLTON SA DELUXEخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.812.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.812.000
جزئیات بیشتر
نام هتل AMAR HOTELخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.790.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.790.000
جزئیات بیشتر
نام هتل PRESTIGEخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.799.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.799.000
جزئیات بیشتر
نام هتل PAYMAR HOTELخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.960.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.960.000
جزئیات بیشتر
نام هتل KING HOTELخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.363.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.363.000
جزئیات بیشتر
نام هتل PARK INN RADISSONخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.443.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.443.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CHECK INN HOTELخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.731.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.731.000
جزئیات بیشتر
مدارک مورد نیاز در این سفر
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
توضیحات

*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.