تور آنتالیا اطلس گلوبال

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : اطلس گلوبال
تاریخ شروع : 25 اسفند 1398
تاریخ پایان : 15 فروردین 1399
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
VIKING
ALL 6 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید 4.490.000 بیشتر
MAYA WORLD BELEK
ALL 6 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید 4.090.000 بیشتر
DAIMA BIZ
ALL 6 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید 4.490.000 بیشتر
GRAND MIRAMOR
ALL 6 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید 4.490.000 بیشتر
IMPERIAL SUNLAND
UALL 6 شب 11.525.000 11.525.000 11.525.000 4.990.000 بیشتر
SENSETIVE PREMIUM
UALL 6 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
KERVANSARAY KUNDU
UALL 6 شب 10.940.000 10.940.000 10.940.000 4.990.000 بیشتر
THRONE SEAGATE
UALL 6 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید 4.490.000 بیشتر
LARA FAMILY
UALL 6 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید 4.490.000 بیشتر
KERVANSARAY LARA
UALL 6 شب 11.310.000 11.310.000 11.310.000 4.990.000 بیشتر
ARMAS LABADA
ALL 6 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید 4.490.000 بیشتر
RAMADA RESORT LARA
UALL 6 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید 4.490.000 بیشتر
GRAND PARK LARA
UALL 6 شب 12.510.000 12.510.000 12.510.000 4.990.000 بیشتر
MAX HOLIDAY
UAL 6 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید 4.490.000 بیشتر
CRYSTAL WATER WORLD
UALL 6 شب 14.000.000 14.000.000 14.000.000 4.990.000 بیشتر
ORANGE COUNTY BELEK
UALL 6 شب 12.590.000 12.590.000 12.590.000 4.990.000 بیشتر
ORANGE COUNTY KEMER
UALL 6 شب 13.250.000 13.250.000 13.250.000 4.990.000 بیشتر
TRANSATLANTIK
UALL 6 شب 9.750.000 9.750.000 9.750.000 4.990.000 بیشتر
ALKOCLAR EXCLUSIVE KEMER
UALL 6 شب 11.500.000 11.500.000 11.500.000 4.990.000 بیشتر
MIRACLE
UALL 6 شب 14.590.000 14.590.000 14.590.000 4.990.000 بیشتر
VENEZIA PALACE
UALL 6 شب 12.770.000 12.770.000 12.770.000 4.990.000 بیشتر
ORANGE PARK LARA
ALL 6 شب 8.860.000 8.860.000 8.860.000 4.990.000 بیشتر
LARA HADRIANUS
ALL 6 شب 8.550.000 8.550.000 8.550.000 4.990.000 بیشتر
NAZAR BEACH
ALL 6 شب 8.750.000 8.750.000 8.750.000 4.990.000 بیشتر
MAYA WORLD IMPERIAL
ALL 6 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
CENDER
ALL 6 شب 9.250.000 9.250.000 9.250.000 4.990.000 بیشتر
ASEL
ALL 6 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید 4.490.000 بیشتر
نام هتل ASELخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل ORANGE PARK LARAخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8.860.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 8.860.000
جزئیات بیشتر
نام هتل LARA HADRIANUSخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8.550.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 8.550.000
جزئیات بیشتر
نام هتل NAZAR BEACHخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8.750.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 8.750.000
جزئیات بیشتر
نام هتل VIKINGخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل MAYA WORLD BELEKخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل MAYA WORLD IMPERIALخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل DAIMA BIZخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND MIRAMORخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل IMPERIAL SUNLANDخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11.525.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 11.525.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SENSETIVE PREMIUMخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل KERVANSARAY KUNDUخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10.940.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 10.940.000
جزئیات بیشتر
نام هتل THRONE SEAGATEخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل LARA FAMILYخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل KERVANSARAY LARAخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11.310.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 11.310.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ARMAS LABADAخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل RAMADA RESORT LARAخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND PARK LARAخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12.510.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 12.510.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MAX HOLIDAYخدمت UAL
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل CRYSTAL WATER WORLDخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14.000.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 14.000.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ORANGE COUNTY BELEKخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12.590.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 12.590.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ORANGE COUNTY KEMERخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13.250.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 13.250.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CENDERخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9.250.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 9.250.000
جزئیات بیشتر
نام هتل TRANSATLANTIKخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9.750.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 9.750.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ALKOCLAR EXCLUSIVE KEMERخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11.500.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 11.500.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MIRACLEخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14.590.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 14.590.000
جزئیات بیشتر
نام هتل VENEZIA PALACEخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12.770.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 12.770.000
جزئیات بیشتر
مدارک مورد نیاز در این سفر
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
توضیحات
تور استانبول 6 شب ایرلاین اطلس گلوبال با خدمات تور صبحانه بلیط رفت و برگشت بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی رایگان لیدر فارسی زبان
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.