تورآنتالیا سان اکسپرس

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : سان اکسپرس
تاریخ شروع : 11 مهر 1399
تاریخ پایان : 30 مهر 1399
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
ARMA PREMIER PALACE
UALL 6 شب و 7 روز 22.470.000 22.470.000 16.625.000 10.990.000 بیشتر
KARMIR RESORT
ALL 6 شب و 7 روز 19.040.000 19.040.000 15.210.000 10.990.000 بیشتر
DAIMA BIZ
ALL 6 شب و 7 روز تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
CLUB HOTEL SERA
UALL 6 شب و 7 روز 22.470.000 22.470.000 16.925.000 10.990.000 بیشتر
ORANGE COUNTY BELEK
ALL 6 شب و 7 روز 20.885.000 20.885.000 16.120.000 10.990.000 بیشتر
RAMADA PLAZA
U.ALL 6 شب و 7 روز تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
AMARA DOLCE VITA
U.ALL 6 شب و 7 روز 27.510.000 27.510.000 19.445.000 10.990.000 بیشتر
CRYSTAL WATERWORLD
UALL 6 شب و 7 روز 19.850.000 19.850.000 15.615.000 10.990.000 بیشتر
KAYA PALAZZO HOTEL
UALL 6 شب و 7 روز 30.535.000 30.535.000 20.690.000 10.990.000 بیشتر
PAPILLON AYSCHA
U.ALL 6 شب و 7 روز تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
BELCONTI RESORT
U.ALL 6 شب و 7 روز تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
SPICE HOTEL
UALL 6 شب و 7 روز 28.315.000 28.315.000 19.850.000 10.990.000 بیشتر
SHERWOOD DREAMS
UALL 6 شب و 7 روز 21.865.000 21.865.000 16.250.000 10.990.000 بیشتر
DELPHIN BE GRAND
UALL 6 شب و 7 روز 28.720.000 28.720.000 20.050.000 10.990.000 بیشتر
TRANSATLANTIK
ALL 6 شب 16.220.000 16.220.000 13.800.000 10.990.000 بیشتر
KERVANSARAY
UALL 6 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
IMPERIAL SUNLAND
UALL 6 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
GRAND PARK LARA
ALL 6 شب 20.445.000 20.445.000 15.920.000 10.990.000 بیشتر
ORANGE COUNTY KEMER
UALL 6 شب 21.460.000 21.460.000 16.420.000 10.990.000 بیشتر
BAIA LARA
UALL 6 شب 26.300.000 26.300.000 11.990.000 10.990.000 بیشتر
GRANADA LUXURY
UALL 6 شب 29.525.000 29.525.000 20.455.000 10.990.000 بیشتر
ADALYA ELITE
UALL 6 شب 23.480.000 23.480.000 17.835.000 10.990.000 بیشتر
DELPHIN DIVA
UALL 6 شب 26.050.000 26.050.000 18.490.000 10.990.000 بیشتر
DELPHIN PALACE
UALL 6 شب 15.375.000 15.375.000 15.375.000 10.240.000 بیشتر
TITANIC DELUXE
UALL 6 شب 25.495.000 25.495.000 18.440.000 10.990.000 بیشتر
DELPHIN IMPERIAL
UALL 6 شب 30.330.000 30.330.000 20.855.000 10.990.000 بیشتر
TITANIC BEACH
ALL 6 شب 24.485.000 24.485.000 11.990.000 10.990.000 بیشتر
RIXOS SUNGATE
UALL 6 شب 41.620.000 41.620.000 26.500.000 10.990.000 بیشتر
CENDER HOTEL
ALL 6 شب و 7 روز تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
LARA HADRIANUS
ALL 6 شب و 7 روز 15.010.000 15.010.000 13.195.000 10.990.000 بیشتر
CLUB FALCON
ALL 6 شب و 7 روز تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
NAZAR BEACH
ALL 6 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
BELKON HOTEL
ALL 6 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
ASTERIA KEREMLIN
UALL 6 شب و 7 روز 20.445.000 20.445.000 15.920.000 10.990.000 بیشتر
نام هتل CENDER HOTELخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل LARA HADRIANUSخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15.010.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 15.010.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ARMA PREMIER PALACEخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22.470.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 22.470.000
جزئیات بیشتر
نام هتل KARMIR RESORTخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19.040.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 19.040.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DAIMA BIZخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل CLUB FALCONخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل CLUB HOTEL SERAخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22.470.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 22.470.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ORANGE COUNTY BELEKخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20.885.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 20.885.000
جزئیات بیشتر
نام هتل RAMADA PLAZAخدمت U.ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل AMARA DOLCE VITAخدمت U.ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27.510.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 27.510.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CRYSTAL WATERWORLDخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19.850.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 19.850.000
جزئیات بیشتر
نام هتل KAYA PALAZZO HOTELخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30.535.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 30.535.000
جزئیات بیشتر
نام هتل PAPILLON AYSCHAخدمت U.ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل BELCONTI RESORTخدمت U.ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل SPICE HOTELخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28.315.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 28.315.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SHERWOOD DREAMSخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21.865.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 21.865.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DELPHIN BE GRANDخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28.720.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 28.720.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ASTERIA KEREMLINخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20.445.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 20.445.000
جزئیات بیشتر
نام هتل NAZAR BEACHخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل BELKON HOTELخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل TRANSATLANTIKخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16.220.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 16.220.000
جزئیات بیشتر
نام هتل KERVANSARAYخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل IMPERIAL SUNLANDخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND PARK LARAخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20.445.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 20.445.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ORANGE COUNTY KEMERخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21.460.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 21.460.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BAIA LARAخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26.300.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 26.300.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRANADA LUXURYخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29.525.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 29.525.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ADALYA ELITEخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23.480.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 23.480.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DELPHIN DIVAخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26.050.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 26.050.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DELPHIN PALACEخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15.375.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 15.375.000
جزئیات بیشتر
نام هتل TITANIC DELUXEخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25.495.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 25.495.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DELPHIN IMPERIALخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30.330.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 30.330.000
جزئیات بیشتر
نام هتل TITANIC BEACHخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24.485.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 24.485.000
جزئیات بیشتر
نام هتل RIXOS SUNGATEخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41.620.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 41.620.000
جزئیات بیشتر
مدارک مورد نیاز در این سفر
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
توضیحات
تور ترکیه شهرآنتالیا با پرواز هواپیمایی ترک جمعه هر هفته برگزار می شود خدمات تور آنتالیا با هواپیمایی ماهان شامل بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان به مقصد فرودگاه دنیزلی ، ترانسفر زمینی از فرودگاه دنیزلی به شهر آنتالیا به همراه راهنمای فارسی زبان و اقامت در هتل درخواستی می باشد
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.