تورآنتالیا سان اکسپرس

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : سان اکسپرس
تاریخ شروع : 25 اسفند 1398
تاریخ پایان : 15 فروردین 1399
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
KARMIR RESORT
ALL 6 شب و 7 روز 7.445.000 7.445.000 6.225.000 4.890.000 بیشتر
DAIMA BIZ
ALL 6 شب و 7 روز 5.475.000 5.475.000 4.090.000 2.390.000 بیشتر
CLUB HOTEL SERA
UALL 6 شب و 7 روز 8.300.000 8.300.000 6.650.000 4.890.000 بیشتر
ORANGE COUNTY BELEK
U.ALL 6 شب و 7 روز 12.375.000 12.375.000 12.375.000 8.740.000 بیشتر
RAMADA PLAZA
U.ALL 6 شب و 7 روز 6.990.000 6.990.000 4.845.000 2.390.000 بیشتر
AMARA PRESTIGE ELITE
U.ALL 6 شب و 7 روز 13.125.000 13.125.000 13.125.000 8.740.000 بیشتر
CRYSTAL WATERWORLD
U.ALL 6 شب و 7 روز 10.240.000 10.240.000 7.170.000 4.490.000 بیشتر
KAYA PALAZZO HOTEL
UALL 6 شب و 7 روز 8.090.000 8.090.000 6.590.000 4.890.000 بیشتر
PAPILLON AYSCHA
U.ALL 6 شب و 7 روز 7.980.000 7.980.000 5.340.000 2.390.000 بیشتر
BELCONTI RESORT
U.ALL 6 شب و 7 روز 7.060.000 7.060.000 7.060.000 2.390.000 بیشتر
SPICE HOTEL
UALL 6 شب و 7 روز 8.895.000 8.895.000 6.950.000 4.890.000 بیشتر
SHERWOOD DREAMS
UALL 6 شب و 7 روز 8.300.000 8.300.000 6.650.000 4.890.000 بیشتر
DELPHIN BE GRAND
UALL 6 شب و 7 روز 10.680.000 10.680.000 7.840.000 4.890.000 بیشتر
TRANSATLANTIK
UALL 6 شب 7.540.000 7.540.000 5.820.000 4.490.000 بیشتر
KERVANSARAY
UALL 6 شب 10.500.000 10.500.000 10.500.000 7.800.000 بیشتر
IMPERIAL SUNLAND
UALL 6 شب 8.000.000 8.000.000 6.180.000 4.490.000 بیشتر
GRAND PARK KEMER
ALL 6 شب 13.350.000 13.350.000 13.350.000 9.225.000 بیشتر
ORANGE COUNTY KEMER
UALL 6 شب 13.800.000 13.800.000 13.800.000 9.450.000 بیشتر
BAIA LARA
UALL 6 شب 11.170.000 11.170.000 7.640.000 4.490.000 بیشتر
GRANADA LUXURY
ALL 6 شب 11.170.000 11.170.000 7.640.000 4.490.000 بیشتر
ADALYA ELITE
UALL 6 شب 9.190.000 9.190.000 7.090.000 4.890.000 بیشتر
DELPHIN DIVA
UALL 6 شب 15.300.000 15.300.000 15.300.000 10.200.000 بیشتر
DELPHIN PALACE
UALL 6 شب 15.375.000 15.375.000 15.375.000 10.240.000 بیشتر
TITANIC DELUXE
UALL 6 شب 11.075.000 11.075.000 8.040.000 4.890.000 بیشتر
DELPHIN IMPERIAL
UALL 6 شب 11.470.000 11.470.000 8.235.000 4.890.000 بیشتر
TITANIC BEACH
ALL 6 شب 10.680.000 10.680.000 7.840.000 4.890.000 بیشتر
RIXOS SUNGATE
UALL 6 شب 10.350.000 10.350.000 7.675.000 4.890.000 بیشتر
CENDER HOTEL
ALL 6 شب و 7 روز تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
LARA HADRIANUS
ALL 6 شب و 7 روز 4.350.000 4.350.000 3.525.000 2.390.000 بیشتر
ARMAS GUL BEACH
ALL 6 شب و 7 روز 4.485.000 4.485.000 3.595.000 2.390.000 بیشتر
CLUB FALCON
ALL 6 شب و 7 روز تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
NAZAR BEACH
ALL 6 شب 6.280.000 6.280.000 5.500.000 4.490.000 بیشتر
BELKON HOTEL
ALL 6 شب 3.890.000 3.890.000 3.295.000 2.390.000 بیشتر
LIKE
BB 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
نام هتل CENDER HOTELخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل LARA HADRIANUSخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.350.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.350.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ARMAS GUL BEACHخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.485.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.485.000
جزئیات بیشتر
نام هتل KARMIR RESORTخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.445.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.445.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DAIMA BIZخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.475.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.475.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CLUB FALCONخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل CLUB HOTEL SERAخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8.300.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 8.300.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ORANGE COUNTY BELEKخدمت U.ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12.375.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 12.375.000
جزئیات بیشتر
نام هتل RAMADA PLAZAخدمت U.ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.990.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.990.000
جزئیات بیشتر
نام هتل AMARA PRESTIGE ELITEخدمت U.ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13.125.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 13.125.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CRYSTAL WATERWORLDخدمت U.ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10.240.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 10.240.000
جزئیات بیشتر
نام هتل KAYA PALAZZO HOTELخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8.090.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 8.090.000
جزئیات بیشتر
نام هتل PAPILLON AYSCHAخدمت U.ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.980.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.980.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BELCONTI RESORTخدمت U.ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.060.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.060.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SPICE HOTELخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8.895.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 8.895.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SHERWOOD DREAMSخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8.300.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 8.300.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DELPHIN BE GRANDخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10.680.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 10.680.000
جزئیات بیشتر
نام هتل LIKEخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل NAZAR BEACHخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.280.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.280.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BELKON HOTELخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.890.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.890.000
جزئیات بیشتر
نام هتل TRANSATLANTIKخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.540.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.540.000
جزئیات بیشتر
نام هتل KERVANSARAYخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10.500.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 10.500.000
جزئیات بیشتر
نام هتل IMPERIAL SUNLANDخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8.000.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 8.000.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND PARK KEMERخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13.350.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 13.350.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ORANGE COUNTY KEMERخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13.800.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 13.800.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BAIA LARAخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11.170.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 11.170.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRANADA LUXURYخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11.170.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 11.170.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ADALYA ELITEخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9.190.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 9.190.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DELPHIN DIVAخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15.300.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 15.300.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DELPHIN PALACEخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15.375.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 15.375.000
جزئیات بیشتر
نام هتل TITANIC DELUXEخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11.075.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 11.075.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DELPHIN IMPERIALخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11.470.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 11.470.000
جزئیات بیشتر
نام هتل TITANIC BEACHخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10.680.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 10.680.000
جزئیات بیشتر
نام هتل RIXOS SUNGATEخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10.350.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 10.350.000
جزئیات بیشتر
مدارک مورد نیاز در این سفر
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
توضیحات
تور ترکیه شهرآنتالیا با پرواز هواپیمایی ترک جمعه هر هفته برگزار می شود خدمات تور آنتالیا با هواپیمایی ماهان شامل بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان به مقصد فرودگاه دنیزلی ، ترانسفر زمینی از فرودگاه دنیزلی به شهر آنتالیا به همراه راهنمای فارسی زبان و اقامت در هتل درخواستی می باشد
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.