آفر تور کیش

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : کیش ایر
تاریخ شروع : 01 مهر 1399
تاریخ پایان : 30 مهر 1399
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
هتل سارا کیش
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 2.570.000 2.570.000 2.570.000 650.000 بیشتر
هتل ارم بزرگ کیش اتاق روبه جزیره
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 2.120.000 2.120.000 2.120.000 650.000 بیشتر
هتل ارم بزرگ کیش اتاق روبه دریا
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 2.400.000 2.400.000 2.400.000 650.000 بیشتر
هتل گامبرون کیش
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 2.090.000 2.090.000 2.090.000 650.000 بیشتر
هتل هلیا کیش
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 2.270.000 2.270.000 2.270.000 650.000 بیشتر
هتل سورینت صدف کیش
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 3.550.000 3.550.000 3.550.000 650.000 بیشتر
هتل فلامینگو ویلایی
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 2.650.000 2.650.000 2.650.000 650.000 بیشتر
هتل آرامیس کیش
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 3.250.000 3.250.000 3.250.000 650.000 بیشتر
هتل فلامینگو فاز هتلی کیش
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 2.870.000 2.870.000 2.870.000 650.000 بیشتر
هتل لیلیوم کیش اتاق رو به جزیره
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 960.000 960.000 960.000 380.000 بیشتر
هتل لیلیوم کیش اتاق رو به دریا
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 960.000 960.000 960.000 380.000 بیشتر
هتل پانیذ کیش
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 1.540.000 1.540.000 1.540.000 650.000 بیشتر
هتل ققنوس کیش
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 1.690.000 1.690.000 1.690.000 650.000 بیشتر
هتل گلدیس کیش
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 1.810.000 1.810.000 1.810.000 650.000 بیشتر
هتل آفتاب شرق کیش
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 1.900.000 1.900.000 1.900.000 650.000 بیشتر
هتل پارس نیک کیش
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 1.670.000 1.670.000 1.670.000 650.000 بیشتر
هتل شباویز کیش
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 2.200.000 2.200.000 2.200.000 650.000 بیشتر
هتل تماشا کیش
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 1.700.000 1.700.000 1.700.000 650.000 بیشتر
هتل لوتوس کیش
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 1.970.000 1.970.000 1.970.000 650.000 بیشتر
هتل سیمرغ کیش
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 1.100.000 1.100.000 1.100.000 650.000 بیشتر
هتل تعطیلات کیش
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 1.900.000 1.900.000 1.900.000 650.000 بیشتر
هتل گراند کیش
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 2.050.000 2.050.000 2.050.000 650.000 بیشتر
هتل جام جم کیش
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 1.960.000 1.960.000 1.960.000 650.000 بیشتر
هتل سانرایز کیش
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 1.720.000 1.720.000 1.720.000 650.000 بیشتر
هتل پارسیان کیش
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 1.990.000 1.990.000 1.990.000 650.000 بیشتر
هتل آنا کیش
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 1.590.000 1.590.000 1.590.000 650.000 بیشتر
هتل آرامش کیش
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 1.950.000 1.950.000 1.950.000 650.000 بیشتر
هتل شایلی کیش
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 1.820.000 1.820.000 1.820.000 650.000 بیشتر
هتل فانوس کیش
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 1.590.000 1.590.000 1.590.000 650.000 بیشتر
هتل ارم آپارتمانی کیش
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 1.690.000 1.690.000 1.690.000 650.000 بیشتر
هتل ارم ویلایی کیش
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 1.840.000 1.840.000 1.840.000 650.000 بیشتر
هتل ستاره کیش
استقبال و صبحانه 3 شب و 4 روز 1.780.000 1.780.000 1.780.000 650.000 بیشتر
هتل گاردنیا کیش
صبحانه 3 شب و 4 روز 3.090.000 3.090.000 3.090.000 650.000 بیشتر
نام هتل هتل پانیذ کیشخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.540.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.540.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل ققنوس کیشخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.690.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.690.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل گلدیس کیشخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.810.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.810.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل آفتاب شرق کیشخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.900.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.900.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل پارس نیک کیشخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.670.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.670.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل شباویز کیشخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.200.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.200.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل تماشا کیشخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.700.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.700.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل لوتوس کیشخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.970.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.970.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل سیمرغ کیشخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.100.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.100.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل تعطیلات کیشخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.900.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.900.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل گراند کیشخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.050.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.050.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل جام جم کیشخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.960.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.960.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل سانرایز کیشخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.720.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.720.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل پارسیان کیشخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.990.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.990.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل آنا کیشخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.590.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.590.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل آرامش کیشخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.950.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.950.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل شایلی کیشخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.820.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.820.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل سارا کیشخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.570.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.570.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل ارم بزرگ کیش اتاق روبه جزیرهخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.120.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.120.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل ارم بزرگ کیش اتاق روبه دریاخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.400.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.400.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل گامبرون کیشخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.090.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.090.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل هلیا کیشخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.270.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.270.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل سورینت صدف کیشخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.550.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.550.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل فلامینگو ویلاییخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.650.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.650.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل فانوس کیشخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.590.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.590.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل ارم آپارتمانی کیشخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.690.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.690.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل ارم ویلایی کیشخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.840.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.840.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل ستاره کیشخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.780.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.780.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل گاردنیا کیشخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.090.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.090.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل آرامیس کیشخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.250.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.250.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل فلامینگو فاز هتلی کیشخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.870.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.870.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل لیلیوم کیش اتاق رو به جزیرهخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 960.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 960.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل لیلیوم کیش اتاق رو به دریاخدمت استقبال و صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 960.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 960.000
جزئیات بیشتر
مدارک مورد نیاز در این سفر
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
توضیحات
آفر استثنایی تور جزیره کیش امکان استفاده از تمامی خدمات تور به صورت کامل اجاره خودرو در جزیره کیش رزرو خدمات تفریحات آبی رزرو مجموعه پارک آبی کیش افزودن گشت جزیره و خدمات cip فرودگاه کیش به درخواست مسافر
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.