آفر تور تفلیس گرجستان

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : تابان
تاریخ شروع : پایان یافته
تاریخ پایان : پایان یافته
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
IOTA HOTEL TBILISI
صبحانه 3 شب 4.250.000 4.250.000 4.250.000 1.400.000 بیشتر
PREFERENCE HOTEL TBILISI
صبحانه 3 شب 3.950.000 3.950.000 3.950.000 1.400.000 بیشتر
THE BILTMORE TBILISI
صبحانه 3 شب 4.850.000 4.850.000 4.850.000 1.400.000 بیشتر
SKY GEORGIA TBILISI
صبحانه 3 شب 2.320.000 2.320.000 2.320.000 1.400.000 بیشتر
TOSCANO TBILISI
صبحانه 3 شب 1.965.000 1.965.000 1.960.000 1.500.000 بیشتر
GREMI TBILISI
صبحانه 3 شب 2.010.000 2.010.000 2.000.000 1.500.000 بیشتر
BEAMOUND GARDEN TBILISI
صبحانه 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید 1.400.000 بیشتر
IVERIA INN TBILISI
صبحانه 3 شب 1.130.000 1.130.000 1.130.000 1.400.000 بیشتر
ROGALUX TBILISI
صبحانه 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید 1.400.000 بیشتر
CRUISE HOTEL TBILISI
صبحانه 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید 1.400.000 بیشتر
GRAKO METEKHI TBILISI
صبحانه 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
VEDZISI HOTEL TBILISI
صبحانه 3 شب 1.770.000 1.770.000 1.770.000 1.900.000 بیشتر
KALASI TBILISI
صبحانه 3 شب 3.420.000 3.420.000 3.420.000 2.000.000 بیشتر
CITY CENTER TBILISI
صبحانه 3 شب 2.340.000 2.340.000 2.340.000 1.500.000 بیشتر
METEKHI LINE TBILISI
صبحانه 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
CRON PALACE TBILISI
صبحانه 3 شب 2.920.000 2.920.000 2.920.000 1.900.000 بیشتر
GALLERY PALACE TBILISI
صبحانه 3 شب 1.290.000 1.290.000 1.290.000 1.100.000 بیشتر
ASTORIA TBILISI
صبحانه 3 شب 3.380.000 3.380.000 3.380.000 1.850.000 بیشتر
VERE PALACE TBILISI
صبحانه 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
GROVE DESIGN TBILISI
صبحانه 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
LORDS HOTEL TBILISI
صبحانه 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
Green Point
صبحانه 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
DOLABAURI TBILISI
صبحانه 3 شب 2.220.000 2.220.000 2.210.000 1.500.000 بیشتر
ATU HOTEL TBILISI
صبحانه 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
KAVELA TBILISI
صبحانه 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
ROYAL GEORGIA TBILISI
صبحانه 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
EURASIA HOTEL TBILISI
صبحانه 3 شب 1.690.000 1.690.000 1.710.000 1.541.000 بیشتر
Like
صبحانه 3 شب 1.670.000 1.670.000 1.670.000 1.541.000 بیشتر
New Garden
صبحانه 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
SM Hotel
صبحانه 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
Dejavu
صبحانه 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
Ellegance
صبحانه 3 شب 2.200.000 2.200.000 2.200.000 1.900.000 بیشتر
نام هتل IOTA HOTEL TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.250.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.250.000
جزئیات بیشتر
نام هتل PREFERENCE HOTEL TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.950.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.950.000
جزئیات بیشتر
نام هتل THE BILTMORE TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.850.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.850.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SKY GEORGIA TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.320.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.320.000
جزئیات بیشتر
نام هتل TOSCANO TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.965.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.965.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GREMI TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.010.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.010.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BEAMOUND GARDEN TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل IVERIA INN TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.130.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.130.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ROGALUX TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل CRUISE HOTEL TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAKO METEKHI TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل DOLABAURI TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.220.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.220.000
جزئیات بیشتر
نام هتل VEDZISI HOTEL TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.770.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.770.000
جزئیات بیشتر
نام هتل KALASI TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.420.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.420.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CITY CENTER TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.340.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.340.000
جزئیات بیشتر
نام هتل METEKHI LINE TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل CRON PALACE TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.920.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.920.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GALLERY PALACE TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.290.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.290.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ASTORIA TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.380.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.380.000
جزئیات بیشتر
نام هتل VERE PALACE TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل GROVE DESIGN TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل ATU HOTEL TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل KAVELA TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل LORDS HOTEL TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل ROYAL GEORGIA TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل EURASIA HOTEL TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.690.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.690.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Likeخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.670.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.670.000
جزئیات بیشتر
نام هتل New Gardenخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل SM Hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل Dejavuخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل Elleganceخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.200.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.200.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Green Pointخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
مدارک مورد نیاز در این سفر
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
توضیحات
آفر استثنایی شهر زیبای تفلیس، با خدمات بلیط رفت و برگشت، اقامت هتل با صبحانه، و همچنین امکان اضافه کردن ترانسفرو گشت شهری
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.