آفر تور تفلیس گرجستان

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : آتا - قشم ایر
تاریخ شروع : 18 مرداد 1397
تاریخ پایان : 21 مرداد 1397
تهران تاریخ شروع : 18 مرداد 1397
تفلیس تاریخ پایان : 21 مرداد 1397
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
IOTA HOTEL TBILISI
صبحانه 3 شب 4.000.000 4.000.000 4.000.000 2.000.000 بیشتر
PREFERENCE HOTEL TBILISI
صبحانه 3 شب 3.500.000 3.500.000 3.500.000 2.000.000 بیشتر
THE BILTMORE TBILISI
صبحانه 3 شب 5.300.000 5.300.000 5.300.000 2.000.000 بیشتر
SKY GEORGIA TBILISI
صبحانه 3 شب 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.000.000 بیشتر
TOSCANO TBILISI
صبحانه 3 شب 3.100.000 3.100.000 3.100.000 2.000.000 بیشتر
GREMI TBILISI
صبحانه 3 شب 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.000.000 بیشتر
BEAMOUND GARDEN TBILISI
صبحانه 3 شب 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 بیشتر
IVERIA INN TBILISI
صبحانه 3 شب 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 بیشتر
IVERIA INN TBILISI
صبحانه 3 شب 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 بیشتر
ROGALUX TBILISI
صبحانه 3 شب 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 بیشتر
CRUISE HOTEL TBILISI
صبحانه 3 شب 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 بیشتر
GRAKO METEKHI TBILISI
صبحانه 3 شب 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 بیشتر
DOLABAURI TBILISI
صبحانه 3 شب 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 بیشتر
VEDZISI HOTEL TBILISI
صبحانه 3 شب 3.100.000 3.100.000 3.100.000 2.000.000 بیشتر
KALASI TBILISI
صبحانه 3 شب 3.400.000 3.400.000 3.400.000 2.000.000 بیشتر
CITY CENTER TBILISI
صبحانه 3 شب 3.200.000 3.200.000 3.200.000 2.000.000 بیشتر
METEKHI LINE TBILISI
صبحانه 3 شب 3.100.000 3.100.000 3.100.000 2.000.000 بیشتر
CRON PALACE TBILISI
صبحانه 3 شب 3.300.000 3.300.000 3.300.000 2.000.000 بیشتر
GALLERY PALACE TBILISI
صبحانه 3 شب 3.300.000 3.300.000 3.300.000 2.000.000 بیشتر
ASTORIA TBILISI
صبحانه 3 شب 3.300.000 3.300.000 3.300.000 2.000.000 بیشتر
VERE PALACE TBILISI
صبحانه 3 شب 3.300.000 3.300.000 3.300.000 2.000.000 بیشتر
GROVE DESIGN TBILISI
صبحانه 3 شب 3.900.000 3.900.000 3.900.000 2.000.000 بیشتر
LORDS HOTEL TBILISI
صبحانه 3 شب 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.000.000 بیشتر
ATU HOTEL TBILISI
صبحانه 3 شب 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 بیشتر
KAVELA TBILISI
صبحانه 3 شب 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.000.000 بیشتر
ROYAL GEORGIA TBILISI
صبحانه 3 شب 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.000.000 بیشتر
EURASIA HOTEL TBILISI
صبحانه 3 شب 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 بیشتر
نام هتل IOTA HOTEL TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.000.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.000.000
جزئیات بیشتر
نام هتل PREFERENCE HOTEL TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.500.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.500.000
جزئیات بیشتر
نام هتل THE BILTMORE TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.300.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.300.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SKY GEORGIA TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.800.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.800.000
جزئیات بیشتر
نام هتل TOSCANO TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.100.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.100.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GREMI TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.900.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.900.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BEAMOUND GARDEN TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.000.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.000.000
جزئیات بیشتر
نام هتل IVERIA INN TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.000.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.000.000
جزئیات بیشتر
نام هتل IVERIA INN TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.000.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.000.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ROGALUX TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.000.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.000.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CRUISE HOTEL TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.000.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.000.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAKO METEKHI TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.000.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.000.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DOLABAURI TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.000.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.000.000
جزئیات بیشتر
نام هتل VEDZISI HOTEL TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.100.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.100.000
جزئیات بیشتر
نام هتل KALASI TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.400.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.400.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CITY CENTER TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.200.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.200.000
جزئیات بیشتر
نام هتل METEKHI LINE TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.100.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.100.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CRON PALACE TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.300.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.300.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GALLERY PALACE TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.300.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.300.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ASTORIA TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.300.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.300.000
جزئیات بیشتر
نام هتل VERE PALACE TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.300.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.300.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GROVE DESIGN TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.900.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.900.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ATU HOTEL TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.500.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.500.000
جزئیات بیشتر
نام هتل KAVELA TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.600.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.600.000
جزئیات بیشتر
نام هتل LORDS HOTEL TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.700.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.700.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ROYAL GEORGIA TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.700.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.700.000
جزئیات بیشتر
نام هتل EURASIA HOTEL TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.500.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.500.000
جزئیات بیشتر
مدارک
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم حبیبی 1
خانم حبیبی
آقای موسوی
توضیحات
آفر استثنایی شهر زیبای تفلیس، با خدمات بلیط رفت و برگشت، اقامت هتل با صبحانه، و همچنین امکان اضافه کردن ترانسفرو گشت شهری
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.