آفر تور تفلیس گرجستان

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : تابان
تاریخ شروع : 01 تیر 1398
تاریخ پایان : 31 شهریور 1398
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
IOTA HOTEL TBILISI
صبحانه 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
PREFERENCE HOTEL TBILISI
صبحانه 3 شب 3.460.000 3.460.000 3.460.000 تماس بگیرید بیشتر
THE BILTMORE TBILISI
صبحانه 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
SKY GEORGIA TBILISI
صبحانه 3 شب 26.900.000 با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
TOSCANO TBILISI
صبحانه 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
GREMI TBILISI
صبحانه 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
BEAMOUND GARDEN TBILISI
صبحانه 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
IVERIA INN TBILISI
صبحانه 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
IVERIA INN TBILISI
صبحانه 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
ROGALUX TBILISI
صبحانه 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
CRUISE HOTEL TBILISI
صبحانه 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
GRAKO METEKHI TBILISI
صبحانه 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
DOLABAURI TBILISI
صبحانه 3 شب 2.730.000 2.730.000 2.730.000 تماس بگیرید بیشتر
VEDZISI HOTEL TBILISI
صبحانه 3 شب 2.470.000 2.470.000 2.470.000 تماس بگیرید بیشتر
KALASI TBILISI
صبحانه 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
CITY CENTER TBILISI
صبحانه 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
METEKHI LINE TBILISI
صبحانه 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
CRON PALACE TBILISI
صبحانه 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
GALLERY PALACE TBILISI
صبحانه 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
ASTORIA TBILISI
صبحانه 3 شب 3.320.000 3.320.000 3.320.000 تماس بگیرید بیشتر
VERE PALACE TBILISI
صبحانه 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
GROVE DESIGN TBILISI
صبحانه 3 شب 26.500.000 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
LORDS HOTEL TBILISI
صبحانه 3 شب 26.900.000 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
Green Point
صبحانه 3 شب 26.500.000 با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
ATU HOTEL TBILISI
صبحانه 3 شب 25.800.000 با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
KAVELA TBILISI
صبحانه 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
ROYAL GEORGIA TBILISI
صبحانه 3 شب 25.000.000 با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
EURASIA HOTEL TBILISI
صبحانه 3 شب 24.200.000 با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
Like
صبحانه 3 شب 24.600.000 با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
New Garden
صبحانه 3 شب 25.500.000 با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
SM Hotel
صبحانه 3 شب 25.800.000 با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
Dejavu
صبحانه 3 شب 25.800.000 با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
Ellegance
صبحانه 3 شب 25.800.000 با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
نام هتل IOTA HOTEL TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل PREFERENCE HOTEL TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.460.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.460.000
جزئیات بیشتر
نام هتل THE BILTMORE TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل SKY GEORGIA TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26.900.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل TOSCANO TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل GREMI TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل BEAMOUND GARDEN TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل IVERIA INN TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل IVERIA INN TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل ROGALUX TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل CRUISE HOTEL TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAKO METEKHI TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل DOLABAURI TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.730.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.730.000
جزئیات بیشتر
نام هتل VEDZISI HOTEL TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.470.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.470.000
جزئیات بیشتر
نام هتل KALASI TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل CITY CENTER TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل METEKHI LINE TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل CRON PALACE TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل GALLERY PALACE TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل ASTORIA TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.320.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.320.000
جزئیات بیشتر
نام هتل VERE PALACE TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل GROVE DESIGN TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26.500.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل ATU HOTEL TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25.800.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل KAVELA TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل LORDS HOTEL TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26.900.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل ROYAL GEORGIA TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25.000.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل EURASIA HOTEL TBILISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24.200.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل Likeخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24.600.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل New Gardenخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25.500.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل SM Hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25.800.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل Dejavuخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25.800.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل Elleganceخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25.800.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل Green Pointخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26.500.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
مدارک مورد نیاز در این سفر
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
توضیحات
آفر استثنایی شهر زیبای تفلیس، با خدمات بلیط رفت و برگشت، اقامت هتل با صبحانه، و همچنین امکان اضافه کردن ترانسفرو گشت شهری
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.