جاذبه های گردشگری اصفهان

استان اصفھان «Isfahan Province» یکی دیگر از استان ھایی است کھ در اینجا قصد داریم بیشتر با این استان آشنا شویم. حتماً می دانید کھ این استان تقریباً در مرکز کشور ایران جای دارد و سالانھ توریست ھا و مسافرین زیادی رو بھ سوی خود می کشاند و ھنر آن یکی از برترین ھنرھای کشور حتی جھان شناختھ شده است. بناھای تاریخی با معماری فوق العاده ای کھ در شھرھای این استان بویژه خود اصفھان و کاشان دیده می شود، تعجب ھمگان را جلب کرده است. مرکز این استان، شھرستان اصفھان می باشد. تعداد شھرستان ھایی کھ در آن استان وجود دارند، ٢٢ شھرستان می باشد. ھمسایھ ھای این استان از طرف شرق با استان ھای یزد و خراسان جنوبی ھمسایھ است، از سمت شمال نیز با سھ استان سمنان، استان قم و مرکزی و ھمینطور از سمت غرب دو استان چھارمحال بختیاری و لرستان ھمسایگان این استان ھستند و از طرف جنوب با ٢ استان دیگر بھ نام استان فارس و کھگیلویھ و بویراحمد ھمسایھ است. آشنایی کامل با استان اصفھان اصفھان مانند حکایت ھای ھزار و یک شب با مساجد، پل ھا، کوشگ ھا، مناره ھا، کاشی کاری ھا، قلمکار ھا، نقاشی ھا و بالاخره شھر پر استعداد ھنرمندان کھ گذشتھ تاریخی دارد و در زمان سلسلھ صفویھ بزرگترین شھر دنیا بھ .شمار می آمده و ھنوز شکوه و عظمت دیرین خود را از دست نداده است سبزه ھا، درخت ھا، باغ کشت زار، برج کبوتر، کرت بندی، آبیاری زمین ماسھ دور شده، کشاورزانی کھ زیر آفتاب .پھلوی یکدیگر ایستاده و زمین را زیر و رو می کردند شاید استان اصفھان نمونھ ای از آبادی ھای دوره ساسانیان را نشان می دھد و چنان کھ در ایران باستان معمول بوده .رعیت این استان کشاورزی را وظیفھ مقدس خودشان می دانند اصفھان بھترین استان برای جلب توریست است. با آثاری کھ در اصفھان موجود است می توان آنرا یکی از بھترین .استان ھای دیدنی دنیا معرفی کرد امروزه بی شک بھترین شھر صنعتی ایران اصفھان است. از حیث معماری قدیم، کاشیکاری، قلمکار، مینا کاری و .قلمزنی، چشمھ دوزی، نقاشی و طلا کاری درجھ اول را داراست جغرافیا اگر بخواھیم از نظر اندازه این استان را مقایسھ کنیم باید استان اصفھان را ششمین استان از نظر پھناوری دانست کھ وسعت آن چیزی بیشتر از ١٠٧ ھزار کیلومتر برآورد شده است. بخشی از جنوب، جنوب غرب و ھمین طور غرب این استان را مقداری از رشتھ کوه زاگرس قرار گرفتھ است. چیزی حدود ٣٠ درصد از مساحت این استان را بیابان ھا و دشت ھا تشکیل می دھند و بھ ھمین خاطر نمی توان گفت آب و ھوای این استان چگونھ است، چون در بعضی از مناطق ھوا بھ شدت گرم و در بعضی مکان ھای دیگر ھوای معتدل و کوھستانی ھمراه با بارندگی زیاد. ولی چون .در بیشتر مناطق این استان بارش زیاده نمی بارد جزء مناطق خشک بھ حساب رفتھ است حدود ١٠٠ ھزار ھکتار در شھرستان فریدونشھر در ارتفاعات رشتھ کوه زاگرس و دنا جنگل وجود دارد کھ در آن .درختانی مانند بلوط، بادام، گردو و … دیده می شود .زاینده رود کھ البتھ بھ آن زنده رود یا زرین رود نیز گفتھ می شود مھم ترین رود آبی در ایران است تاریخچھ بیشتر اھالی اصفھان از سھ نژاد ھستند : مردمان بومی قدیم بعد از آن بختیاری این دو طبقھ عموماً کشاورز، صنعتگر و کارگر ھستند و بعد یھودی و اینکھ بعضی ھا در عده، اھمیت و قدمت جھودی ھای اصفھان اغراق می گویند از .روی قصد و عاری از حقیقت است شھرستان ھای استان اصفھان 1 .اصفھان، کاشان، نایین، نطنز، خمینی شھر، نجف آباد، اردستان، آران بیدگل، قمصر و … را می توان نام برد طبق آخرین آمار گرقتھ شده ، جمعیت استان اصفھان نزدیک بھ ۵ میلیون می رسد کھ پرجمعیت ترین آن شھر .اصفھان، کاشان و خمینی شھر نام دارد. ھمچنین ٣٠٠۵ روستا در این استان دیده می شود جاذبھ ھای تاریخی و فرھنگی جالب است بدانید کھ شھر اصفھان بھ دلیل ویژگی ھای معماری کھ در آن بھ کار رفتھ با ١٣ شھر کھ از شھرھای بزرگ در جھان محسوب می شود عنوان خواھر خواندگی دارد کھ مھم ترین آن ھا : بارسلونای اسپانیا، شیان چین، ایروان ارمنستان، کویت، کوالالامپور مالزی، لاھور پاکستان، ھاوانا کوبا، فرایبورگ آلمان، سن پترزبورگ روسیھ، .فلورانس ایتالیا و … نام برد البتھ لقب ھای دیگری ھم بھ این شھر داده اند، مثلاً اصفھان پایتخت فرھنگی جھان اسلام، ھمینطور موزه شھر ایران . … و بھ دلیل زیاد بودن مکان ھای فرھنگی و ھمینطور تاریخی در این استان ما فقط چندین مکان مھم آن را کھ در شھر .اصفھان وجود دارند را معرفی می کنیم سی و سھ پل پل سی و سھ پل کھ البتھ در زمان قدیم پل سی و سھ چشمھ نیز نامیده می شده است، از آجر و خلی محکم ساختھ شده استو دو طرف آن غرفھ ھایی است کھ دالانچھ ای آن ھا را بھ ھم وصل می کند و برای نشیمن و تفریح مردم ساختھ .شده است مدرسھ چھار باغ مدرسھ چھار باغ کھ سردر آن کاشی کاری تمیز و گنبدھای آبی آسمانی دارد، با کتیبھ و نقش و نگارھای برجستھ خیلی قشنگ است کھ این مدرسھ از بناھای زمان شاه سلطان حسین است و نماینده ھنر معماری و کاشی کاری دوره .صفوی است چھل ستون از جلو با بیست ستون چوبی بلند قرمز عمارت تخت جمشید را بھ یاد می آورد و استخر مربع مستطیل کھ روبروی آن است بیست ستون دیگرش را در آب نمایش می دھد. در ایوان آن پایھچھارتا از ستون ھا از سنگ است کھ بھ شکل .کلھ شیر یال دار تراشیده شده است عالی قاپو ایوان جلو آن مثل ایوان چھلستون است با ستون ھای چوبی ولی اسم ثقیل عالی قاپو روی این بنا نمی جسمد، گویا از یادگار زمان سلجوقیان است و باید شالوده آن در آن زمان ریختھ شده باشد و در زمان صفویھ در آن دخل و تصرف .زیاد کرده اند مشاھیر کاوه آھنگر، شیخ بھایی، میداماد، میرفندرسکی،علا مھ مجلسی، ملاصدرا، صائب تبریزی، محتشم کاشانی، آیت لله سید حسن مدرس، آیت لله دکتر بھشی، بانو مجتھده امین، میرعماد، محمد غفاری کاشانی (کمال الملک)، محمود فرشچیان و خیلی افراد دیگر غذاھای سنتی در اصفھان غذاھای سنتی بسیاری مورد استفاده ھستند کھ برخی از آنھا مربوط بھ شھرھای دیگر اصفھان بود هاند یا در شھرھای دیگر ایران نیز رواج داشتھ و دارند. در این میان کباب، بریان و خورش ماست و حلیم بادمجان و آش شل قلمکار وحلیم و عدس آبگوشت (گوشت و لوبیا) کش کوبادمجان و کلھ جوش معروف ترین غذای اصفھان جاذبه های گردشگری اصفهان
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.